Competency คือ

ความรูตามสายงาน (Job Competency: JC) หมายถึง ความรูเฉพาะสายงานที จำเป็นในการปฏิบัติหนาที ใหบรลุเปาหมายวางไว ซึงความรูตามสายงาน ประกอบไปดวย รหัส ชือสมรถนะตามสายงาน ความรูดานงานทรัพยากรบุคล (Human Resources Knowledge) การบริหารดานงานสารสนเทศ (Information Technology management) ความรูดานงานบัญชี (Accounting Knowledge) (Store and Purchasing Knowledge). สมรถนะหลัก (Core competency: CC) หมายถึงทักษะ และคุณลักษณะทีทุก คนในองคกรจำเป็นตองมี ซึงสมรถนะ หลักประกอบไปดวย รหัส ชือสมรถนะหลัก การมุงผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation-ach) บริการทีดี (Service mind-serv) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork-tw) จริยธรม (Integrity-ing) การสังสมความชำนาญในงานอาชีพ (Expertise-exp). Competency ) - mju, competency

2062 Picpost images - picpost porn images and photos - page. Price : ราคาพิเศษ 11,990 บาท. สรางความเขมแข็งใหองคกรดวยหลัก พิเศษ 3 c competency, capability ความรูเรือง หลัการจัดทา สมรถนะ competency แนวคิ

competency คือ

and find new apps. 20, november 2008 tcdc know who. 1,470 likes 20 talking about this 61 were here. Ps3 console super slim 500gb price. Google Android Marketplace.

เมือวันที 8-9 ธันวาคม ทีผานมา พรพ.ไดจัดอบรมเรือง competency กับโรงพยาบาลคุณภาพ โดยมี.จิระประภา อัครบวร เป็นวิทยากร จึงนำมาเลาสูกันฟังดังนีครับ แบง competency. Pay for person เป็นการจายตาม competency. ถาจะขยับสูตำแหนงบริหารทีสูงขึน จะดูวาอยูใน job family เดียวกันหรือไม ถาอยูใน job family เดียวกัน จะพิจารณาเฉพาะ management competency เป็นหลัก ไมตองดู technical competency เพราะใชตัวเดียวกัน แตถายายไปคนละ job family จะตองดูทัง management competency และ technical competency การมุงเนดู management competency เขามารับผิดชอบ ไมใชเกงเฉพาะดาน technical และทำงานมานานก็ไดกับการ promote ใหเป็นหัวหนา. สมรถนะตามบทบาทหนาที (Functional Competency: FC) หมายถึง ความรู ทักษะและ คุณลักษณะทีบุคลากรจำเป็นตองมี วางไว สมรถนะตามบทบาทหนาที ประกอบไปดวย รหัส ชือสมรถนะตามบทบาทหนาที การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking-AT) การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking-CT) การสืบเสาะหาขอมูล (Information seeking-inf) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรม (Cultural Sensitivity-cs) ความเขาใจผูอืน (Interpersonal Understanding-IU) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness-proac) ความถูกตองของาน (Concern for Order-CO) ความันใจของตนเอง (Self Confidence-scf) ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility-flx) ศิลปะการสือสารจูงใจ (Communication influencing-CI) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic quality-aq). และยังใชเกณฑทีสูงมากในการวัดผล ทาใหชนกลุมนอยในประเทศ (Minority) หรือคนผิวดา ไมีโอกาสทีจะสอบผาน ซึงสะทอนใหเห็นวา การคัดเลือกพนักงาน ของหนวยงานีมีลักษณะของ การเลือกปฏิบัติ. David McClelland ไดใหนิยาม competency ไวในปี 1973 (Superior Employees) ซึง competency ตองประกอบดวยความรู (Knowledge ทักษะ(Skill อุปนิสัย (Trait บทบาทางสังคม (Social Role การับรูตนเอง (Self-Image) แรงจูงใจ (Motive) ประสบการณ (Experience) และความสามารถ (Abilities) ดังนันคงตอบไดวา, competency และ competence มีความหมายเชนเดียวกัน แตแตกตางกันในิยามของ, competency ทีหมายถึง คุณลักษณะทีเป็นเลิศ ไมใชแคุณลักษณะมาตรฐานธรมดา competency มาใชในองคกร เรามักทีกำหนด competency มาจาก job Description หรือ จากคำอธิบายลักษณะหนาทีการทำงาน. Competency : Competency - สถาบันดำรงราชานุภาพ ผูหญิง

 • Competency คือ
 • Capability แปลวาสมรถนะ หรือ สมรถภาพขององคกร ผานการ ใชความรู (Knowledge ทักษะ(Skill อุปนิสัย (Trait บทบาทางสังคม.
 • 203/32-33 latphrao jomphol jatujak bangkok thailand 10900 main office lat phrao15 tel : 66 (0) fax : 66 (0), mobile.
 • David Mc Clelland (1993 อางใน สุกัญา รัศมีธรมโชติ : 4) สมรถนะ.
AloEx - หยุดผมรวง ลดผมบาง สรางผมใหม ดวยสารสกัดจากธรมชาติ

Limited Edition Call of Duty: wwii ps 4 Bundle Announced

แงมุมตาง ของการบริหารทรัพยากร บุคล ทังในหนวยงานภาครัฐ และ. การบริหารสมรถนะ ( Competency ) ในความ เป็นจริงแลว คือ เครือง.

Knowledge คุณเรียนรูอะไรบางจากงานชินัน บางครัง เราอาจะถาม competency ทีผิดพลาดในงานก็ได เชน ใหยกตัวอยางความผิดพลาดทีไดทำมา ถาเขาสรุปบทเรียนทีดีได. ทีมาของ competency จุดกาเนิดของ competency เกิดขึนในปี.ศ. สมรถนะ คือ ชุดของแบแผนพฤติกรมความสามารถ (และคุณลักษณะ) ทีผูปฏิบัติงานควรมีใน การปฏิบัติหนาที ใหประสบผลสำเร็จ สำหรับนำมาใชใน การบริหารทรัพยากรบุคล การบริหารงานและการพัฒนาองคการ เพือใหสมาชิกขององคกร ไดพัฒนาตนเอง เพือใหปฏิบัติงานในปัจุบัน richard boyatzis (1982 อางใน ดนัด เทียนพุฒ : 56-57) สมรถนะ คือ กำหนดพฤติกรม ของบุคลเพือใหบรลุถึง ความตองการของาน ภายใตปัจัยสภาพแวดลอมขององคกร และทำใหบุคล มุงมันไปสูผลัพธทีตองการ วัฒนา พัฒนพงศ (2546 : 33) สมรถนะ คือ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรม ความรู ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณรงควิทย แสงทอง (2546. Capacity (Strategic goal) ธุรกิจทุกแหงตองรู capacity ของตนเองวา มีความสามารถในการผลิต ใหบริการ ไมวาจะเป็น รานอาหาร รานเสริมสวย โรงแรม โรงานอุตสาหกรม โรงพยาบาล ลวนตองทราบถึง capacity ขององคกร และเมือพิจารณาในมุมยอนกลับมาวา ตาม capacity ทีเรามีอยูนัน และ capacity เชนเดียวกัน องคกรบางแหงอาจมี capacity ในเชิงกายภาพสูงมาก เชน โรงแรมีจำนวนหองพัก 200 หอง แตองคกรมี service capability ตำ เนืองจากบุคลากรมี Service competency นอย 50 หอง และมีแนวโนมลดลงเรือย มีหองพัก 200 หอง. McClelland ไดรับมอบหมายใหทาคือ การหาเครืองมือชนิดใหมทีดีกวา และสามารถทานายผล การปฏิบัติงาน ของเจาหนาที fsios ไดอยางแมนยาแทนแบทดสอบเกา ดังนัน david. McClelland ตองการคนหา คือ ผูทีมีผล การปฏิบัติงานดี (Superior Performer) มีลักษณะพฤติกรมอยางไร 3) bei (Superior Performer) และผูทีมีผล การปฏิบัติงาน ตามเกณฑเฉลีย (Average performer) 2 กลุมนี ซึงลักษณะของพฤติกรม ทีกอใหเกิดผล การปฏิบัติงานทีดีหรือ superior Performance นี david. สมรถนะดานการบริหาร (Management Competency: MC) หมายถึง ความรู ทักษะและ จัดการ เพือใหบรลุเปาหมายวางไว ซึงสมรถนะดานการบริหาร ประกอบไปดวย รหัส ชือสมรถนะดานการบริหาร วิสัยทัศน (Visioning-VI) การบริหารการเปลียนแปลง (Change management-CM) การใหอำนาจผูอืน (Empowerment-EM) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management-PM) การพัฒนาศักยภาพคน (Caring developing Others-dev). สมรถนะในการทำงาน ความ (Competency model) แบงอกเป็น 4 กลุมดวยกันคือ. ดร.พงศรันย พลศรีเลิศ ในปี 1990, harvard Business review ไดตีพิมพบทความทีนำเสนอแนวคิด core competencies โดย ck prahalad และ gary hamel ตองมีความสามารถหลักทีเป็นทักษะ หรือ นับจากนัน นักศึกษา mba มีบางทานอาจสงสัยวาแลว, competency กับ competence ตางกันอยางไร คำวา competence หมายถึง มีความสามารถ ซึงสะทอนความชำนาญ ประสบการณ longman Dictionary และ oxford Dictionary ใหความหมาย competence เป็นทังคำคุณศัพท และคำนาม หมายถึง การมีความสามารถ (Satisfaction standard).

 • มือในการบริหารผลสัมฤทธิ (Performance management) ประเภท. Job Online - home
 • FreewareFiles Jan 16, 2018. ( ปวช.) - ทรูปลูกปัญา
 • Quality generic Medications From Trusted Online Pharmacy. 7 ครีม บำรุง ผิวหนา สำหรับคนเป็น สิว หนา มัน แพงาย - sistaCafe

Excipient cgmp certification - nsf international

competency คือ

Competency competency : ความสามารถ : ศักยภาพ : สมรถนะ. บุคลิกลักษณะของพฤติกรมที แสดงอกซึ งสะทอนใหเห็นถึง ความรู( Knowledge) ทักษะ(Skill) และ. คุณ ลักษณะเฉพาะ(Attributes) ในพฤติกรมทีแตกตา งกัน ความรูknowledge. ความรู คือ สิงทีมนุษยสราง ผลิต. ตอมาไดมีการนำาระบ สมรถนะ ( Competency system) มาประยุกตใชกับ.

Mana skincare - มานา ขาวสาเกญีปุน - รูปภาพ 5,616 ภาพ

Capability แปลวาสมรถนะ หรือ สมรถภาพขององคกร ผานการ ใชความรู (Knowledge ทักษะ(Skill อุปนิสัย (Trait บทบาทางสังคม. สรุป competency คือ ความรู ความ สามารถ ทักษะ ความชานาญ ทัศนคติแรงจูงใจ. ทีทาให บุคลนันทางานในความรับผิดชอบได ดีกว าผู อืน.

McClelland จึงเริมตนดวยกระบวนการดังตอไปนี 1) ทาการเปรียบเทียบเจาหนาที fsios ทีมีผลการปฏิบัติงานดี (Superior Performer) กับเจาหนาทีทีมี ผลการปฏิบัติงานตาม เกณฑเฉลีย (Average performer) 2) behavioral event Interview (BEI) ซึงเป็นเทคนิคทีใหผูทาแบทดสอบ ตอบคาถาม เกียวกับความสาเร็จสูงสุด 3 เรือง และความลมเหลวสูงสุด 3 เรืองเพือนาไปสูสิงที david. Technical competency managerial Competency ความแตกตางระหวาง managerial competency กับ core competency คือวัตถุประสงคในการใชงาน core competency ขณะที managerial competency จะมุงเนการทำงานใหสำเร็จ ในการประเมินผล ในสวนของพฤติกรมจะประเมินโดยใช core competency รวมกับ managerial, competency การแบงระดับของ competency ในระบราชการจะแบงเป็น 4 ระดับ ตำราบางเลมจะใชคำวา professional Competency managerial competency ทำใหเกิดความสับสน การทีใช managerial หรือ professional dual tract competency เชน ในสายบริหารอาจะเน team. Behavioral description อธิบายพฤติกรมในการทำงาน เชน ถาทำใหองคการไดรับรางวัล ในโครงการนันคุณทำหนาทีอะไร. McClelland ใหเขามาชวยแกไขปัญหา ดังกลาวขางตน สิงที david. Pay for position. McClelland ไดแสดงแนวคิดของเขาในเรือง competency ไวในบทความชือ testing for Competence rather Than Intelligence วา iq (ประกอบดวยความถนัด และความุงมันสูความสาเร็จ) ไมใชตัวชีวัด ทีดีของผลงาน และความสาเร็จโดยรวม แต competency กลับเป็นสิงทีสามารถคาดหมาย ความสาเร็จ ในงานไดีกวา ซึง สะทอน ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ผูทีทางานเกง มิไดหมายถึง ผูทีเรียนเกง แตผูทีประสบผลสาเร็จใน การทางาน ตอง เป็นผูทีมีความสามารถ ในการประยุกตใชหลัการ หรือวิชาการทีมีอยูในตัวเองนัน กอใหเกิดประโยชนในงานทีตนทา จึงจะ กลาวไดวา บุคลผูนันมี competency จากจุดกาเนิด competency ดังกลาวขางตนี ไดนาวิธีการของ mcClelland มาเป็นแนวทางในการศึกษาเรือง. Comparison คนอืนทำไดเหมือนกันหรือไม หรือเราทำไดโดเดนกวาคนอืน. The us state department จึงไดวาจาง บริษัท mcBer ภายใตการนาของ david. 1970 เมือบริษัท ความ mcBer ไดรับการติดตอจาก the us state department ใหชวยเหลือเกียวกับการคัดเลือก foreign Service Information Officer (fsios) หรือ เจาหนาทีทีทาหนาทีเป็น ตัวแทนของประเทศ สหรัฐอเมริกาในประเทศตาง ทัวโลก มีหนาทีเผยแพรวัฒนธรมและ เรืองราวของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหกับคนในประเทศเหลานัน เป็นคนผิวขาว กอนหนานัน the us state department คัดเลือกเจาหนาที fsios ดวยการใชแบทดสอบทีเรียกวา foreign Service Officer Exam (Skill) ทีเจาหนาทีระดับสูง (Senior Office) แตแบทดสอบดังกลาวนีมีจุดอนคือ. การขยับไปขาง เป็น lateral movement เนืองจากตำแหนงขางบนมีนอย ถาอยูใน job family เดียวกันก็สามารถยายไปไดเลย แตถาเป็นคนละ job family ตองประเมินดู technical competency ของ job family ทีจะยายไปเสียกอน ตรงนีดูเฉพาะ technical competency อยางเดียว competency-based pay แนวคิดทีนำมาใชมากขึนคือ broad banding เป็นการยุบกลุมงานใหเหลือนอยลง หรือรวบระดับงานเขาเป็นชวงกวาง แตละชวงเรียกวาระดับหรือ band ซึงครอบคลุมหลายกลุมงาน ไมเป็นไปตามอายุงานหรือการไตเตา ใหความสำคัญกับคุณคา ผลงานทีพนักงานใหกับองคกร ลดลำดับชันของสายการบังคับัญชา คอย ปรับเงินเดือนใหเขากับ competency อยางคอยเป็นคอยไป นอยทีสุดเทาทีจะนอยได เอกชนจะทำไดและควรจะ move ไปในทิศทางนี . Capability แปลวาสมรถนะ หรือ สมรถภาพขององคกร ผานการใชความรู (Knowledge ทักษะ(Skill อุปนิสัย (Trait บทบาทางสังคม (Social Role การับรูตนเอง (Self-Image) แรงจูงใจ (Motive) ประสบการณ (Experience) และความสามารถ (Abilities) ของแตละคน ซึงก็คือ competency ของแตละคนันเอง นันหมายความวา องคกรจะเป็นองคกรสมรถนะสูงได (High Capability Organization) ตองมีบุคลากรทีมีความสามารถสูง (High Competency people) ใหไดเสียกอน (Integrated Competencies) ใหรวมเป็นหนึง (Synergy) capacity การทีองคกรจะมี capacity สูงไดตองอาศัยทรัพยากรอืน ประกอบ ซึงนอกเหนือจาก competency. มีการคนพบภายหลังวา กลาวคือ ผูทีทาคะแนสอบไดี กลับไมไดมีผลการปฏิบัติงาน ทีดีตามทีองคการคาดหวังเสมอไป. Managerial competency เพือมุงเนการจัดการงานใหสำเร็จ. Pay for performance ดูวามีผลงานอกมาอยางไร เอา kpi จับ bonus ตองเปลียนไป ตัวอยาง เชน อนุมัติ bonus มา 10 ลาน จะจายอยางไร 30 ถือวาเป็น achievement ของทุกคน เอามาเกลียใหทุกคนไดเทากัน อีก 30 ใหพนักงานในฝายที achieve kpi ใหในฝายไปแจกันเอง และ 40 ใหไดตามผลงานของตนเอง คนทีมีผลงาน outstanding การสัมภาษณการสมัครงาน จะพบวาการสัมภาษณในรูปแบเดิม นัน เราไดคนทีมีลักษณะทีตองการเพียง 15 เทานัน หากนำการสัมภาษณทีอิง competency จะไมถามอะไรทีปันแตงได แนะนำใหใชการทดสอบ competency.

 • Hp designJet T520 Printer series hp official Site
 • Google ใช ขอมูล สวนบุคลของคุณอยางไร
 • M หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ

 • Competency คือ
  Rated 4/5 based on 808 reviews
  ดูความเห็น competency คือ

  1. Igupum píše:

   หมายถึง สมรถนะทีแตละ คนมี เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอืนไมสามารถลอกเลียนแบได เชน การตอสูปองกันตัว ของ. นอกจากเรือง, competency แลว สิงทีผูบริหารควรทำความเขาใจ และพัฒนาใหเป็นจุดแข็ง ขององคกร อีก 2 ประการ คือ capability, และ capacity.

  2. Hovica píše:

   การแบงระดับของ competency ในระบราชการจะแบงเป็น 4 ระดับ ระดับทีหนึง คือ ระดับ ระดับทีสอง คือ ระดับทีสาม คือ การบริหารในระดับหนวยงาน และระดับ ทีสี คือ การบริหารในระดับองคการ หมายถึง สูงกวาคนทัวไปจึง ทำใหเกิดผลสำเร็จทีแตกตางกัน. สมรถนะสามารถจำแนกไดเป็น 5 ประเภท คือ. สมรถนะสวนบุคล (Personal, competencies ).

  3. Acocyjij píše:

   Knowlege) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ทีจาเป นในการ. David Mc Clelland (1993 อางใน สุกัญา รัศมีธรมโชติ : 4) สมรถนะ. Competency คือ บุคลิกลักษณะทีซอนอยูภายใน ปัจเจกบุคล scott Parry (1998 อางใน สุกัญา รัศมีธรมโชติ : 5) สมรถนะ คือ องคประกอบ (Cluster) ของความรู (Knowledge).

  4. Meneb píše:

   สมรถนะ, สมรถภาพ, และคุณลักษณะทีพึงประสงค แต ความหมายของคาคานีคือ อะไร. สมรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู (.

  5. Vanuc píše:

   ผลักดันให ป จเจกบุคลนัน สร ทีกาหนด ในงานทีตน รับผิดชอบ. องค ประกอบของ competency ประกอบด วย 5 ส วน ดังนี. Competency มีคาแปลภาษาไทยทีแตกต างกันตังแต แปลว า ความสามารถ, ขีดความ สามารถ.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: