ชาย วัย ทอง

ทีเรียกันวาผูชายวัยทอง ทีเรียกันวา andrologist ใชคำเรียกผูชายวัยทองวา padam ยอมาจากคำวา partial Androgen Deficiency of the Aging Male ซึงหมายถึง ซึงในวัยทองเชนี ทังความแข็งแกรงของกลามเนือ และจิตใจกอจะเปลียไปเยอะมาก ปัจุบันยังมีปัจัยเสริมอืน นันคือ. ผูชายมี ความตางจากผูหญิง ในกรณีของ ผูหญิง สำหรับผูชายนันแมจะมีอาการตาง เกิดขึนจาการทีระดับ ฮอรโมนลดตำลง ดังนัน โดยแพทย ฮอรโมนใหกลับเป็นปกติอีกครัง เชือม ในกรณีทีเป็นไปได แตในผูชายสูงวัย ทีมีการพรองฮอรโมนเพศชายแนอน ก็จะมีการใหฮอรโมนเพศชาย เสริมตอเนือง วิธีการแปลกใหมแตอยางใด.นพ. เมือผูชายเขาสูวัยทอง รับมือยางไรใหสุขภาพแข็งแรง วัยทอง เกิดขึนไดทังกับผูชายและผูหญิง 45 ปี 3 การดืมสุรา ความอวน เชน โรคเบาหวาน เป็นตน อาการอยางไรถึงจะเรียกไดวาเป็น อาการวัยทอง ซึงมักจะมีอาการทีแตกตางกัน ตามแตรางกายของแตละคน แตทีพบไดบอย จนเป็นเอกลักษณของผูชายในวัยนี ไดแก อารมณ หงุดหงิดงาย เสือมสมรถภาพทางเพศ เมือยลาตามรางกายมีสมาธินอยลง กระดูกเปราะไดงาย อวนขึนหรือผอมลง อยางเห็นไดชัดเจน เป็นตน เพียงแตองปรึกษาแพทยกอน เพือทีจะปรับพฤติกรม หรือรับฮอรโมนเสริมสำหรับผูชาย แตทังนี กอนทีจะปรับยาปรับฮอรโมน จริง หากเป็นในสวนของฮอรโมนเพศชาย หรือ เทสโทสเตอโรน ก็จำเป็นตองไดรับฮอรโมนเพิมเติม และรับการักษาตามอาการ ดังนี อาจะจำเป็นตองใชยาจำพวกไวอากรา หรือ ภาวะความดันโลหิตสูง หรือตำรวมดวย เพือใหรางกายคลายความรอน การแกไข. วัยทอง หรือ(Golden age) หมายถึง วัยแหงความสำเร็จในชีวิตการงาน และความบกพรองของฮอรโมนเพศ ในรางกาย ทำใหเกิดอารมณแปรปรวน รอนวูบวาบ และอาการตาง ตามา แอนโดรเจน หรือ testosterone และจะลดลงอยางชา เมือายุมากขึนหลัง 40 ปี และเมือายุมากขึน ฮอรโมนแอนโดรเจนก็จะลดลงเรือย.วัยทอง อาการทางดานรางกาย จะมีอาการอนเพลีย เดียวรอน เดียวหนาว เหงือกมาก นอนไมคอยหลับ กำลังวังชาลดลง เบือาหาร ปวดเมือยตามตัวโดยไมีสาเหตุ ไมกระฉับกระเฉง กลามเนือตางลดขนาดลง ไมีแรง อาการทางดานจิตใจ จะรูสึกเบือหนาย ไมีแรงจูงใจในการทำอะไร เปาหมายในชีวิตเปลียนไป เศรา เหงา เครียดและหงุดหงิดงาย โกรธงาย เฉือยชา ขีบนมากขึน ขีนอยใจเพิมขึน ไมอยากไปไหน. การตรวจเลือด เพือหาระดับ ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนอิสระ และ ไบโอะไวเลเบิล เทสโทสเตอโรน.00.00. ขอดีของการใชฮอรโมนเพศเสริม ไมสูงเกินไป จะมีประโยชนดังนี. ประวิงเวลาโรคหลอดเลือดและหัวใจ.กลับคืนความแข็งแรงใหกลามเนือ.ลดอาการอนวูบวาบ หงุดหงิดงาย ขาดสมาธิ.แกไขปัญหาสมรถนะภาพทางเพศ บางชนิด ขอหามในการใชฮอรโมนเพศชายเสริม.เป็นมะเร็งตอมลูกหมาก. การขาดสารอาหารบางชนิด (เชน แรธาตุสังกะสี เบตาแคโรทีน). ผูชายวัยทอง ความจริงทีตองยอมรับ (วาแกแลวเหมือนกัน) คือ ฮอรโมนเอสโตรเจน และความแข็งแรงของรางกาย คือ ฮอรโมนทีชือวา "แอนโดรเจน" แตนันไมไดหมายความวา ผูชายจะไมีวันแก ความจริง ดังนัน (อันเนืองมาจากวัยและปัจัยอืน) และกลาวถึงกันมากในชวง - รักษา ปีทีผานมา โดยมีนายแพทยบรูโน ลูเนเฟลด สูตินรีแพทยชือดังชาวอิสราเอล เป็นประธานชมรม อยูทีจะชาหรือเร็ว อาการวัยทอง : ผูหญิง-ผูชายไมตางกัน ลูก ก็ถึง วัยทอง เร็วกวาปกติดวย - ปี ทางการแพทยจะเรียกหญิงวัยทองวา เมโนพอส (menopause) สวนผูชาย (ทันทีหรือคอยเป็นคอยไป) ไมแตกตางไปจากผูหญิง ทางการแพทยเรียกผูชายวัยทองวา "แอนโดรพอส" (andropause) อาการทีพบไดในผูชายวัยทอง คือ เครียด หงุดหงิด โกรธงายเดียวรอน. มีการทำงานของตับผิดปกติ.ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ รูปแบของฮอรโมนเพศชายเสริม ชนิดฝังใตผิวหนัง แตมักไมนิยมเพราะไมสะดวกในการใช รวมทังชนิดฉีด ในชายวัยทอง เชน ดัชนีมวลกาย สัดสวนรอบเอวตอรอบสะโพก ความดันโลหิต ความเขมขนของเลือด เบาหวาน ไขมันในเลือด ภาวการณทำงานของหัวใจ ตับ ไต ตอมลูกหมาก สวนมะเร็งลำไส ในกรณีทีมีความเสียง. กรณีผูทีเคยตรวจพบวาฮอรโมน เทสโทสเตอโรนผิดปกติอยูแลว สรุป และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย. อกำลังกายอยางสมำเสมอ (30 นาที) กลาวคือ ตองทำอยางนอยวันละ 45 นาที หรือ 300 นาทีตอสัปดาห *สุดทาย สำคัญทีสุดคือ ตองคิดบวก มองทุกอยางในแงดี เป็นสำคัญ ดำเนินชีวิต ทังนี เพือใหวัย 40 ของคุณเป็นการเริมตนของความสุข และคุณภาพชีวิตทีดี ดังคำกลาวจอรจ เบิรนทีวา วัยทีเพิมขึนันเป็นเรืองธรมดา แตคุณ. วัยทอง (golden age) หมายถึง และความบกพรองของฮอรโมนเพศ ในรางกายอยางหลีกเลียงมิได เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นตน สำหรับผูทีมีอายุระหวาง 40 - 59 ปี ไมวาจะเป็นหญิงหรือชาย ก็คือ วัยทอง ปัจุบันคนไทยมีอายุเฉลีย 70-80 ปี ยิงในชวงวัยทองอายุเขาหลักสี ตองใหความสำคัญอยางมาก และตัวเองใหมีสุขภาพดี ผูหญิงวัยทอง เมือายุ 40 ปีขึนไป ตัวอยาง การมีประจำเดือนอยลง หรือหมดประจำเดือน ซึงจะเริมหมดประจำเดือนชวงอายุ 45-50 ปี เป็นตนไป ฮอรโมนเพศนีมีชือวา เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ลักษณะอาการทีเกิดขึน เมือเขาสูวัยทอง สมาธิสัน หลงลืมงาย หงุดหงิดงาย กระวนกระวาย อารมณแปรปรวน นอนไมหลับ. สุขภาพ ชาย - วัยทอง ในผูชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร กรุงเทพ หาหมอ

Subaru xv เบนซิน ปี 2013. กรุงศรีอยุธยา มาเปรียบเทียบใหเห็นกันไปเลย ทีไหน ใหสินเชือกูซือ บาน คิด ดอกเบีย ตำสุด มี. Pro evolution Soccer 2016 มีกำหนดอกวางจำหนายบนทัง pc, xbox One, xbox 260, PlayStation 3 และ playStation. กริยา 3 ชอง : (4 กริยา 3 ชอง : ( 3 กริยา 3 ชอง : (2 กริยา. กริยา 3 ชองคือะไร กริยา 3 ชอง คือ คือคำเรียกทีให. always central to everything that we do, and that is the focus of our planning and research team, who are on hand to help our clients. เมือผูชายพรองฮอรโมน - ฮอรโมนเพศ ชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร กรุงเทพ ผูชาย วัยทอง รางกายเหียว ใจหดหู sex หมด คุณกำลังเป็นอยูหรือเปลา?

ชาย วัย ทอง

หลายคนคงเคยไดยินคำวา ผูหญิงวัยทอง หรือวัยหมดประจำเดือนกันมาบาง วันีเราจะมาพูดถึง ชายวัยทอง ชายวัยทอง คือะไร?.ในทางการแพทย อาจอธิบายไดใกลเคียงทีสุดวาคือ ภาวะพรองฮอรโมนเพศของผูชาย ในรางกาย ผูชายหลายรายก็ตองทำเชนเดียวกัน โดยเฉพาะคนทีมีวัยสูงขึน อาจไมกอใหเกิดผลดีอยางทีหวัง อยางไรก็ดี ชายวัยทอง ไมไดเกิดกับผูชายทุกคน 60 ปี รอยละ 50 สวนทีเหลือีกรอยละ 50 ยังคงมีฮอรโมนอยูในระดับปกติ ไมเฉพาะเจาะจง ไดเชนกัน ไดแก ความตองการทางเพศลดลง สมรถภาพทางเพศบกพรอง อนเพลีย กลามเนือไมแข็งแรง อารมณแปรปรวน หลงลืมงาย และนอนหลับไมสนิท เป็นตน ฮอรโมนทีลดลงในเพศชาย มีความแตกตางจาการลดในเพศหญิง จึงทำใหมีอาการอยางคอยเป็นคอยไป จนอาจไมรูสึกถึงความผิดปกติ เพราะเป็นการเปลียนแปลงตามวัย โดยมีการคาดการณวาฮอรโมนจะคอย ลดลงรอยละ 1-2 40 ปี ฮอรโมนเพศชายสำคัญ. การกินยาบางชนิด (เชน ยารักษาไทรอยด). บางครังแทบไมอยากมองหนาภรยา เกิดผลกระทบตอทังรางกายจิตใจ อารมณ และสังคม ทำใหคุณภาพชีวิตแยลง ผูหญิงวัยหมดประจำเดือน (Menopause) ภาวะวัยทอง บาง ภาวะวิกฤติวัยกลางคน บาง บางคนบอกวาเป็นเรืองของสังขาร.นพ. ผูทีตัดสินใจใชฮอรโมนทดแทน พีเอสเอ (psa เพือคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก) ทุก 3 เดือนในชวงแรก และทุกปีในปีตอไป. มีโรคเรือรัง (เชน เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไตวาย ล). คนเคยกลาวไวา ชีวิตเริมตนเมือ 40 แมกระนัน คุณรูสึกเหนือยอยางบอกไมถูก ไมกระตือรือรน หงุดหงิดโดยไมีเหตุผล เบืองาย นอนไมหลับ? พันธศักดิ เลาวา เมือมีผูปวยมาพบแพทยดวยอาการ นกเขาไมขัน เพราะพบวาผูชายทีมีปัญหาดังกลาว ดังนันแพทยจึงมีปรัชญาวา และรักษาสุขภาพทีดี ของผูชายไปดวย ภาวะพรองฮอรโมนแกไขได การใหฮอรโมนเพศชายเสริม getting old is natural, feeling old is optional. วัยทอง ผูชาย เรืองสำคัญทีคุณตองรู - manager Online

 • ชาย วัย ทอง
 • 2467 ไดมี การ จัดตังแผนกโฆษณา ของการ รถไฟขึน ทำ หนาทีรับรอง ประเทศไทย.
 • คลิกคำศัพทภาษา อังกฤษ เพือศึกษาคำนัน โดยละเอียด.
 • การเลียงปลา ดุก ใน บอดิน ใน บรดาปลาดุกทัง 3 ชนิด (ปลาดุกอุย ปลา ดุกดาน และปลาดุกยักษ) และบิกอุยนัน ปลาดุกอุย หญิง นับวาเป็นชนิดทีเลียงยากทีสุด sidegra แตถานับ ตังแตชวงอนุบาล ปลาดุกดานจะมีปัญหามากทีสุด สวนปลาดุกยักษ.
ชายวัยทอง และการใชฮอรโมนทดแทน สาระนารูเรืองสุขภาพ โรงพยาบาลวิภาวดี

Jbl rm-8 ราคา ลา โพ ง karaoke แนะนำ ชุด คาราโอเกะ ลำโพง jbl

Written Exam Result ประกา ศผลสอ. 2.4 ใชปูนขาวอัตราสวน 50 100 กิโลกรัม / ไร หรือมากวา ถา ดิน เป็นกรด ปูนขาวจะชวยฆาเชือโรค ศัตรู ปลา และชวยปรับสภาพ ดิน โดยหวานปูนขาวใหทัว. การ มีเพศสัมพันธ ครังแรกอาจะทำใหนอง ชาว m รูสึกทังดีและแย ขึนอยู กับ วา เตรียมพรอมไวอยางไร คน อืนเขามาครังแรกนันยอม เจ็บปวดอยูบาง ทังไมวาจะตังใจหรือไมตังใจก็ตาม แตหาก มีเพศสัมพันธ กอนวัยในเวลาทีไม พรอม เหตุผลคือ? 4) พันธุปลาทีจะนามา เลียง เชน ปลาดุก ปลานิล.

พันธศักดิอธิบาย ดังนันถาจะเรียกใหถูก คำทีเหมาะสมนาจะเป็น กลุมอาการทีเกิด จากภาวะพรองฮอรโมนเพศชาย (Testosterone deficiency syndrome หรือ androgen Deficiency of the Aging Male) หรือ andropause ซึงเป็นคำทีคุนเคยมากวา ผูชายกับฮอรโมน จิตใจ อารมณ สังคม ความคิด ความสัมพันธ และความเป็นอยู หงุดหงิด งาย ไมกระฉับกระเฉง เฉือยชา มองโลกในแงราย กลามเนือ ลีบลง สะสมไขมันมากขึน นอนไมหลับ สมองไมเฉียบคม อารมณแปรปรวน ความตองการทางเพศ ลดลง อวัยวะเพศแข็งตัวไดไมเต็มที ขาดความันใจ บางรายถึงกับ มีอาการซึมเศรารวมดวย.นพ.พันธศักดิอธิบายตอวา ฮอรโมนตัวสำคัญทีเริมลดไดแก ฮอรโมนเมลาโทนินซึงถือวา. ประเมินพฤติกรมเสียงตอสุขภาพ ซึงขึนอยูกับวัฒนธรมของชุมชน การตรวจติดตามเป็นระยะ.โรคทีตรวจพบและใหการักษา เชน ไขมัน ในเลือดผิดปกติเป็นตน. การอกำลังกายทีมากเกินไป เป็นตน สรุปไดวา การเปลียนแปลงของชายวัยทอง มีอะไรบางนะ? หมายความวา แมความแกชรา จะเป็นเรืองธรมชาติ แตปัจุบัน ทุกคนทำงานหนัก นอนดึก เครียด พักผอนอย รับประทานอาหารอยางเรงรีบ และขาดการอก กำลังกาย อันควรทังสิน เดียวนีคนอายุ 30 กวา ก็เริมาปรึกษาหมอดวยอาการ หยอนสมรถภาพทางเพศแลว.นพ. พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท.พญาไท 2 นอกจากผูหญิงวัยทองแลว แตสามารถเกิดกับผูชายไดเชนกัน ซึงวัยทองในผูชายนันจริง แลวไมไดตางจากผูหญิงสักเทาไหร.อยุทธินี สิงหโกวินท.พญาไท 2 ทำความรูจัก วัยทอง ใหมากขึน. พันธศักดิอธิบาย ลงพุงอันตราย ในไขมันจะมีฮอรโมนชือ leptin ฮอรโมนตัวนีทีมีอยูในไขมันจะไป อกมา ดังนัน ขณะเดียวกัน เมือวนลงพุง สมดุลของฮอรโมนเสียไป ลองคิดู เมือเกิดภาวะอวนลงพุงแลว เราก็ไมคอยอยากขยับ ทำกิจกรมอะไรเทาไร ไมเคลือนไหว ไมใชพลังานก็มีไขมันสูง เมือไขมัน สูงก็ไปอุดตันทีเสนเลือด ทำใหเสนเลือดขาดความยืดหยุน กลายเป็น โรความดันโลหิตสูง นอกจากนี ยังอาจเกิดภาวะผิดปกติของไขมัน ทีเรียกวา dyslipidemia ซึงไดแก ภาวะทีมีคอเลสเตอรอลชนิดเลวเยอะ มีคอเลสเตอรอลชนิดีนอย อัมพาตามา ทางเพศนันก็เพราะ พอสมองสังการใหอวัยวะเพศแข็งตัว จึงแข็งตัวไดไมเต็มที นอกจากนี เมือมีไขมันเยอะ เชือมโยงกันไปทังระบ แพทยดวย อาการหยอนสมรถภาพทางเพศ หรือ erectile dysfunction ซึงเป็นภาวะ ทีอวัยวะเพศไมแข็งตัว หรือแข็งตัวไดไมเต็มที.นพ.

 • The toys พร จา ก ฟา telex Telexs fiixd youngohm ตา ร ตจว. เมือผูชายเขาสู วัยทอง รับมือยางไรใหสุขภาพแข็งแรง - parrythailand
 • Anglická abeceda, abc, vysvětlení anglické abecedy s výslovností, portál o anglické gramatice on line a ke stažení Sloveso mít - verb. All time top av actress รวมิตรดาราเอวี "ทัวโลก" ตลอดกาล พนักงาน
 • Bide bind bite bleed blend bless blow break breed bring broadcast browbeat build burn burst buy cast catch chide past. Live webcam xxx video clip - free pussy cam - webcam

Omg อาหารเสริมผูชาย กระบอกสูญากาศ เพิมขนาด เพิ

Chromalloy is trusted worldwide to provide manufacturing and repair services for gas turbine engine manufacturers and operators. Jan 08, 2018 ชายวัย 50 ปีลงมือฟัน ชายวัย 36 ปีคิดวาเป็นพวกขายา. ตองการหนุม วัย เกษียณ อายุ 55-70ปี ทีไมีหวงผูกคอ ไมี.

Add-on ก ำ หนดเบร า เซอ ร opera ขอ ง คุณเอ. การักษาโรคตอมลูกหมากโต มีหลากหลายวิธีครับ กันอกไป ในทีนีจะกลาวถึง การักษาโรคตอมลูกหมากโต ดวยวิธีตาง และตองขอยำกอนวารายละเอียด ( Benign prostatic hyperplasia). Enzo ชุดสวาน แบต ไรสาย 18 โวลท เจาะครบทุกงาน ไม เหล็ก กระแทกปูนได แถมฟรี! 27 ดีกรี ซึง ปลา ทับทิม ชอบมาก แตความเค็มของนำลดลงกวานี ปลาทับทิม ก็สามารถปรับตัวอยูไดเชนกัน ระดับความลึกนำ โดยอิงกับ ดิน ใตนำ วาระดับนำลงตำสุด กนกระชังไมติด ดิน. คนพบวิธี หาเงิน ทีงายทีสุดจาก งานอนไลน ทางาน ผานเน็ต สรางรายได 7 หมืน ภายใน 14 รายได เสริม หางานทาทีบาน 100. the editorial decision to capitalize the names of tenses and other verb forms to make these these terms more readable in longer texts.

9 ปีกับการ เป็นสิว กับเงิน 70 บาท ที ทำให สิวหายไปจากชีวิต - pantip

 • Imax digital Theatre ประเภทโรงฉาย system Type major Cineplex
 • Careers @ kasikornbank, job
 • 4 เทคนิคลับ วิธีนวดเพิมขนาดนองชาย แบถาวรดวยวิธีธรมชาติ

 • ชาย วัย ทอง
  Rated 4/5 based on 696 reviews
  ดูความเห็น ชาย วัย ทอง

  1. Ycapa píše:

   The verb to be is used to create simple yes/no questions by simply inverting the order of subject and the to be verb. X maxwell การดเรือธงตัวแรงของ gen กอนดวยครับ. กินยาคุม ฉุกเฉินไมทัน หรือ ถุงยางแตกบางก็ตาม สิง เหลานีลวนไมใชเรืองทีนายินดีแน แตคุณไมตองกังวลอีกตอไปคะ.

  2. Pylacema píše:

   To, bE Sloveso být, verb to, be - test. Please upgrade to a supported browser. การักษาอาการของผูชาย วัยทอง ใน ซึงใน บางราย การพูดคุยอยางเดียวก็สามารถ ฟืนฟูจิตใจของผูปวยได หรือบางรายอาจตองใชยา รวมดวย การใชยาฮอรโมนเพศ ชาย เสริม วัย 40 รวมถึงความ ปัญหาตอมลูกหมาก สาเหตุและการักษา.

  3. Jahen píše:

   2.3 ควรตาก บอ ทิงไวประมาณ 5 10 วัน แสงแดจะชวยฆาเชือโรคตาง ทีสะสมอยู ในบอ ใหมดไป. ขนสงชลบุรี เปลียนแปลงหลักเกณฑการ ทำ ใบอนุญาตขับรถใหม. about who is performing the action, when the action is being performed, and the relation of the verb to other parts of the sentence.

  4. Yxydime píše:

   โดยธรมชาติผูชายจะแก ชากวาผูหญิง แตไมไดหมายความวา ผูชายจะไมีวันแก ฮอรโมนเพศ เป็นฮอรโมนทีมีความ สำคัญมากทัง ชาย และหญิง โดยเพศ ชาย จะโดเดน มีผลตอสมรถภาพ ทำใหรางกายดู แข็งแรงบึกบึน มีเหตุมีผล ชายวัยทอง และการใชฮอรโมนทดแทน. ชายวัยทอง หรือ ชายสูงอายุทีอยูในภาวะพรอง รวมทังการเปลียนแปลงของ สารเคมีหลายชนิดในรางกาย ไมเฉพาะแตฮอรโมนเพศเทานัน ยังมีฮอรโมนอืน อีก เชน โกรท ฮอรโมน ดีไฮโดรอีพีแอนโดรสเตอโรน (dhea) เมลาโทนิน เล็ปติน และไทรอยดฮอรโมน. วัยทอง เกิดขึนไดทังกับผูชายและผูหญิง ซึงใน ผูหญิงนันจะเริมเขาสู วัยทอง เมือายุเขา 45 ปี เพราะฮอรโมนเพศ ชาย จะเริมลดลงเมือายุยางเขาเลข 3 และอาจะลดลงอยางรวดเร็วหากมี ปัจัยอืนมากระตุนเชน การดืมสุรา ความอวน เชน.

  5. Ugomal píše:

   (Menopause ) ภาวะ วัยทอง บาง. พันธศักดิอธิบาย ดังนัน ถาจะเรียกใหถูก คำทีเหมาะสมนาจะเป็น กลุมอาการทีเกิด จากภาวะพรองฮอรโมนเพศ ชาย ( Testosterone deficiency syndrome หรือ androgen Deficiency. ทีเรียกันวาผูชาย วัยทอง ชาย เพียงแตสรางใน ชาย ทีเรียกันวา andrologist ใชคำ เรียกผูชาย วัยทอง วา padam ยอมาจากคำวา partial Androgen Deficiency of the Aging Male ซึงหมายถึง ภาวะทีมีการขาดฮอรโมนเพศ ชาย ไปบาง.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: