หลวง ปู พุทธะ อิสระ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา. . ธัมานุสติ ( หันทะ มะยัง ธัมานุสะตินะยัง กะโรมะ เส ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ไดตรัสไวดีแลว สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เป็นสิงทีปฏิบัติได และใหผลไดไมจำกัดกาล เอหิปัสิโก, เป็นสิงทีควรกลาวกับผูอืนวา ทานจงมาดูเถิด โอปะนะยิโก, เป็นสิงทีควรนอมเขามาใสตัว ปัจัตัง เวทิตัพโพ วิญูหิติ, เป็นสิงทีผูรูก็รูไดเฉพาะตน ดังนี. . ชินานาวะระสังยุตา สัตัปาการะลังกะตา วาตะปิตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตุปัทะวา. . พาหุง สะหัสะมะภินิมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ. ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ. มีอารมณสดชืน แจมใส เบิกบาน ปลอดโปรง มีศีลบริสุทธิผุดผอง เพราะเมตา ทำใหมีปัญาดีไมละเมิดศีล 5 มีฌานในพรหมวิหาร4 มีสมาธิตังมัน จิตใจไมวอกแวกวุนวาย จิตมีความสุข อรูปฌาน 4อรูปฌาน 4 คือ มองไมเห็นดวยตา แตมีอยู อรูปฌานีเป็นฌานละเอียด และอยูในระดับฌานสูงสุด ทานทีปฏิบัติไดอรูปฌานทัง 4 แลวเจริญวิปัสนาฌาน คือ พิจารณาทุกสิงทุกอยางในโลก รวมทังของทีมองไมเห็น คือ อากาศ สัญา ความจำ สังขาร ความคิดี ชัวทังหลาย เวทนา ความรูสึกสุข ทุกข ทังหลาย วิญาณ หู จมูก ลิน กายใจ เป็นของแปรปรวน เป็นทุกข เป็นโทษ. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะละเต ติละกา มะมะ. . ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. . อัตถาปฏิสัมภิทา มีปัญาแตกฉาน ยอความเรืองราวพิสดารใหงาย สันไดใจความชัดเจน. นันมาจาก บทพาหุงมหากา ผูใดสวดมนตชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากา เป็นประจำทุก วันแลว มีแตชัยชนะทุกประการ เรียนหนังสือก็เกิดปัญา มีแตความเกงกลาสามารถ ผูใดสวดทุกเชา คำ คิดสิงใดทีดีเป็นมงคล จะสมความปรารถนาทุกประการ คาถา-อาคม พระคาถาตาง วัดปาแกว คืนวันหนึงอาตมานอนหลับแลว ฝันไปวา สมณสารูปเรียบรอยนาเลือมใส "ฉันคือสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกวแหงกรุงศรีอยุธยา จากหงสาวดีเป็นครังแรก เธอไปดูไวแลวจดจำมาเผยแพรอกไป ถึงเวลาทีเธอจะไดรับรูแลว" ในฝันอาตมารับปากทาน อาตมาก็ไดขาวในวันันแหละวา และจะทำการบรจุบัวยอดพระเจดีย อาตมาจึงไดขอรอง.กิงแกว อัตถากร ซุมเสมาขอ ซึงพังลงนำ แตแตกหักผุพังทังนัน หลายสิบปีบ ไปรวมบรจุไวทียอดพระเจดียบาง ตังใจเด็ดเดียวาลงไปคราวนี อาตมาก็ดิงลงไปชันลาง มีไฟฉายดวงหนึง เวลานันประมาณ. คาถาพาหุงมหากา บทสวดมนตหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี สำหรับทานทีสนใจะปฏิบัติ ดวย ทาน ศีล สมาธิ ซึงอานิสงคของการสวดมนต จะทำใหเรายกจิตของเราใหสูงขึน ผูทีปฏิบัติจะรูไดวยตนเอง คาถาพาหุง หลวงพอจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาวา อาตมาก็ตังตำราขึนมาดวยสติ ใหได เพือใหสติดี แลวสวด คาถาพาหุง "พาหุงมหากา" นะโม พุทธัง ธัมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา จบแลวยอนกลับมาขางตน เอาพุทธคุณหองเดียว หองละ จบ ตอ อายุ อายุ สวด ก็ไดผล " นะโม ตัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต. 1587 ในลังกา ซึงถือวาเป็นการชำระอรถกถา ไมใชพระไตรปิฎก ครังที 8 เมือ.ศ. พระกรมฐาน 40 กอง กสิณกรมฐาน 10 อสุภกรมฐาน 10 อนุสติ

บทสวดมนตแปล คำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเชา ทำวัตรเย็น อาหารเสริม ราคา เทาไหร คือะไร ยีหอไหนดี วิธีเลือกซือ

หลวง ปู พุทธะ อิสระ

ติลักขณาทิคาถา (หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส ) สัพเพ สังขารา อะนิจาติ ยะทา ปัญายะ ปัสะติ เมือใดบุคลเห็นดวยปัญาวา สังขารทังปวงไมเทียง อะถะ นิพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วุทธิยา เมือนัน ยอมเหนือยหนายในสิงทีเป็นทุกข ทีตนหลง นันแหละ เป็นทางแหงพระ นิพาน อันเป็นธรมหมดจด สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทา ปัญายะ ปัสะติ เมือใดบุคลเห็นดวยปัญวา สังขารทังปวงเป็นทุกข อะถะ นิพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา เมือนัน ยอมเหนือยหนายในสิงทีเป็นทุกข ทีตนหลง . เมือชำนาญกสิณทัง 8 หรือทัง 10 ไดทัง ทีเป็นฌานโลกีย ทานก็ทรงอภิญาได. จิตใจดีจิตใจมีคุณธรม ลาภ ยศ สวรค พรหม ก็มีพระนิพานเป็นทีหวังไดแนอน เพราะศีล สมาธิ ปัญา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพะ คุณากะโร. . สินเชือ เคหะ - ธนาคารอมสิน

 • หลวง ปู พุทธะ อิสระ
วิธีลดความอวน วิธีลดนาหนัก ลดพุง หนาทอง เคล็ดลับดูแล

วิตามินเอ (Vitamin A) ประโยชนของวิตามินเอ

คาถาบูชาพระนเรศวร ตังนะโม 3 จบ(ระลึกถึงองคสมเด็จพระ. บทสวดมนตแปล คำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเชา ทำวัตรเย็น.

สุขัง สุปฏิ หลับในฌาน. วิราโค ความอยากใน 3 โลกหมด สินไป. สังฆาภิคีติง ( หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ) สัทธัมะโช สุปะฏิปัติคุณาทิยุตโต, พระสงฆทีเกิดโดยพระสัทธรม ประกอบดวยคุณมีความประพฤติดี เป็นตน โยฏฐัพิโธ อะริยะปุคะละสังฆะเสฏโฐ, แปดจำพวก สีลาทิธัมะปะวะราสกายะจิตโต, มีกายและจิต อันอาศัยธรมีศีลเป็นตน อันบวร วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง, ขาพเจาไหวพระอริยเจาเหลานัน อันบริสุทธิดวยดี สังโฆ โย สัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตะมัง, พระสงฆหมูใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทังหลาย ตะติยานุสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหวพระสงฆนัน อันเป็นทีตังแหงความระลึก องคทีสามดวยเศียรเกลา สังฆัสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ . พุทธาภิคีติ (หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ), พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ เป็นตน สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต, มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ และพระกรุณาอันบริสุทธิ โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, พระองคใด ทรงกระทำชนทีดีใหเบิกบาน ดุจอาทิตยทำบัวใหบาน วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนทัง, ขาพเจาไหวพระชินสีห ผูไมีกิเลส พระองคนัน ดวยเศียรเกลา พุทโธ โย สัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตะมัง, พระพุทธเจาพระองคใด ปะฐะมานุสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนัน อันเป็นทีตังแหงความระลึก องคทีหนึงดวยเศียรเกลา พุทธัสาหัสมิ ทาโส . หญิงคนหนึงมีนามวา จิญจมาณวิกา ใสรายพระพุทธเจา โดยเอาไมกลม พระพุทธเจาทรงเอาชนะ คำแปล - ทำอาการประหนึงวามีครภ ดวยวิธีสงบ ระงับพระทัยในทามกลางหมูคน ดวยเดชะอันีขอชัยมงคลจงมีแกเรา ในบที. เมือจะตาย ไมหลงสติฟันเฟือน ตายจะมีสติสัมปชัญะสมบูรณ. 460 2,500 ปี เป็นทียอมรับกันวา ดังเดิมทีสุด สมบูรณทีสุด และถูกตองแมนยำทีสุด ทียังคงมีอยูในปัจุบัน หมวดหมูในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก กันไปดวย ทังนีเพือความสะดวกในการทองจำ ความงายตอการแบงหนาทีรักษา และความไมลำบากในการศึกษาคนควา เป็น วินัย และ ธรม โดย วินัย สวน ธรม ซึงสามารถแยกไดอีกเป็นสองชนิด คือ โตอบกับุคลตาง เป็นเรือง ในแตละเรืองจะเรียกวา สุตะ หรือ สูตร หนึง เรียกวา สุตันตะ หรือ พระสูตร ทังสิน เรียกวาเป็นวิชาการลวน เชน เมือยกเรืองขันธ 5 มา ก็อธิบายโดยละเอียดวาขันธ 5 คือะไร แบงอกเป็นอะไรบาง. สังฆานุสติ ( หันทะ มะยัง สังฆานุสตินะยัง กะโรมะ เส ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติดีแลว อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว ยะทิทัง, ไดแกบุคลเหลานีคือ จัตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคะลา, คูแหงบุรุษ คู นับเรียงตัวบุรุษ ได บุรุษ เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. พุทธาภิถุติง ( หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ) โย โส ตะถาคะโต, พระตถาคตเจานัน พระองคใด อะระหัง, เป็นผูไกลจากิเลส สัมาสัมพุทโธ, เป็นผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง วิชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผูถึงพรอมดวยวิชาและจรณะ สุคะโต, เป็นผูไปแลวดวยดี โลกะวิทู, เป็นผูรูโลกอยางแจมแจง อนุตะโร ปุริสะทัมะสาระถิ, อยางไมีใครยิงกวา สัตถา เทวะมะนุสานัง, เป็นครูผูสอน ของเทวดาและมนุษยทังหลาย พุทโธ, เป็นผูรู ผูตืน ผูเบิกบานดวยธรม ภะคะวา, เป็นผูมีความจำเริญจำแนกธรมสัง สังสอนสัตว โย อิมัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรหมะกัง, สัสะมะณะ พราหมะณิง ปะชัง .

 • พระเครืองแบงใหบูชา พอทานคลาย วัดสวนขัน, หลวง พอปลอด. การ หาอาชีพเสริม กับ งาน ฝีมือ งาน ประดิษฐ ทำทีบานได หางาน
 • การทีจะเรียนปฏิบัติกรมฐาน 40 วิธี ผู. วิตามินเอ (Vitamin A) - iherb สังซือะไรดี รีวิว iherb
 • คาถาพาหุงมหากา บทสวดมนต หลวง พอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัด. เรติน เอ retin a และ retinol - pharmabeautycare

รับมือ วัยทองผูชาย อยางเขาใจ - โรงพยาบาลกรุงเทพ

หลวง ปูเทพโลกอุดรกับ หลวง พีเล็กแหงวัดทาขนุน กาญจนบุรี. เว็บไซตในเครือ blogGang บันทึกได อิสระ ดังใจคุณ เว็บไซต.

หลวง ปู พุทธะ อิสระ

สินเชือ เพือทีอยูอาศัย - ธนาคารกรุงไทย

 • Ranongtea เรนอง ที greenteathai
 • ผูชายวัยทอง ความจริงทีตองยอมรับ (วาแกแลวเหมือนกัน) - บทความสุขภาพ
 • ไทยอาชีพ เสริมรายได อาชีพอิสระ งานฝีมือ ธุรกิจsmes แฟรนไชส

 • หลวง ปู พุทธะ อิสระ
  Rated 4/5 based on 918 reviews
  ดูความเห็น หลวง ปู พุทธะ อิสระ

  1. Ijyroxu píše:

  2. Ysyvolu píše:

  3. Nuxyjy píše:

   คาถาพาหุงมหากา บทสวดมนตหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัด. การทีจะเรียนปฏิบัติกรมฐาน 40 วิธี ผู.

  4. Ipiham píše:

   คาถาพาหุงมหากา บทสวดมนตหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัด. การทีจะเรียนปฏิบัติกรมฐาน 40 วิธี ผู.

  5. Teniq píše:

   เว็บไซตในเครือ blogGang บันทึกไดอิสระดังใจคุณ เว็บไซต. คาถาบูชาพระนเรศวร ตังนะโม 3 จบ(ระลึกถึงองคสมเด็จพระ. บทสวดมนตแปล คำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเชา ทำวัตรเย็น.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: