โมเดล ปลา ทู

กำหนด หัวปลา ใหชัด. Skip to content, you are here: Home, it seems we cant find what youre looking for. Knowledge facilitator-KF) ความสำคัญของ คุณอำนวย และการเป็นักเชือมโยง โดยตองเชือมโยงระหวางผูปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผูบริหาร (คุณเอือ เชือมโยงระหวาง คุณกิจ ตางกลุมภายในองคกร และเชือมโยง โดยหนาทีที คุณอำนวย ควรทำ คือ รวมกับ คุณเอือ จัดใหมีการกำหนด หัวปลา ของ คุณกิจ อาจัด มหกรม หัวปลา เพือสรางความเป็นเจาของ หัวปลา จัดตลาดนัดความรู เพือให คุณกิจ นำความสำเร็จมาแลกเปลียนเรียนรู เพือการบรลุ หัวปลา จัดการดูงาน หรือกิจกรม เชิญเพือนมาชวย (Peer Assist) เพือใหบรลุ หัวปลา ไดงาย หรือเร็วขึน เรียนรูวิธีทำงานจากเขา เชิญเขามาเลา. Org พรอมทังแนะวิธีการเขียน block block เนืองจากผูเขียนคือ.ประพนธ (สคส.) อีกดวย km ก็คือ การนำความรูไปสูการปฏิบัติ พูดใหชัด ก็คือ จะตองมีการกระทำหรือ action เกิดขึน ใด สิงทีทำไปทังหมดก็ตองถือวา ไรคา อยางนาเสียดาย ประพนธ ผาสุขยืด. โมเดล ปลาทู สวน คือ สวนหัวและตา หมายถึง สวนทีเป็นเปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางการจัดการความรู พันธกิจ และยุทธศาสตรขององคกรอยางไร สวนลำตัวปลา หมายถึง สวนของการแลกเปลียนความรู โดยเฉพาะความรูซอนเรนทีมีอยู (Tacit knowledge) โดยอาจใชรูปแบของ best practice การสอนงานในองคกร การศึกษาเพิมเติม เรียนรูความสำเร็จของผูอืน หรือชุมชนักปฏิบัติ สวนหางปลา หมายถึง ซึงสามารถทำไดหลายวิธี มีการอางอิงทีถูกตอง งายตอการสืบคนและนำไปใช ถือเป็นการสกัด tacit knowledge ใหเป็น explicit knowledge. การจัดการความรู (Knowledge management-KM).นพ.วิจารณ พานิช การจัดการความรู หรือทีเรียกยอ วา km คือ เครืองมือ เพือใชในการบรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการไปพรอม กัน ไดแก บรลุเปาหมายของาน บรลุเปาหมายการพัฒนาคน เมือไรก็ตามทีมีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเป็นเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริมเดินเขามา อันตรายทีจะเกิดตามาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม คือ เปาหมายทีงาน คน และองคกร เป็นเงือนไขสำคัญ มีมากมายหลายแบ และนำไปสูความลมเหลวในทีสุด เชน ทำเพราะถูกบังคับตามขอกำหนด กลาวคือ ทำเพียงเพือใหไดชือวาทำ หรือทำเพือชือเสียง ทำใหภาพลักษณขององคกรดูดี เชน หนวยพัฒนาบุคลากร (HRD) หนวยสือสารและสารสนเทศ (ICT) หรือหนวยพัฒนาองคกร (OD). สมาชิกลุมเป็น ตัวจริง ซึงหมายความวา เป็นผูปฏิบัติงานเพือการบรลุ หัวปลา ทีตกลงกัน ดวยตนเอง. การจัดการความรู km) ฉบับขับเคลือน. ถาเป็นไปได เชนคิดตางกัน ทำงานตางหนวยงาน อยูคนละอำเภอ เรียนหนังสือคนละสาขา เป็นตน. ตาม หัวปลา. สวน หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นสวนของ คลังความรู หรือ ขุมความรู ทีไดจาการเก็บสะสม เกร็ดความรู ตัวปลา ซึงเราอาจเก็บสวนของ หางปลา นีดวยวิธีตาง เชน ict พรอมยกระดับตอไป คนสำคัญทีดำเนินการจัดการความรู. การจัดการองความรู - วพบ.นพรัตนวชิระ: โมเดลปลาทู

Evolution ปี 2000 บาท ขอมูล เกียวกับรถ: ขาย, mitsubishi evolution7 gta (ทำแท) -จดขับ4 เรี. 5 สิงทีควรูกอนใชทีตรวจครภ อยากรูวาทองหรือไมทอง จะใชทีตรวจครภเวลาไหนดี ใช แบไหน ใชอยางไร ราคา เทาไหร ตรงนีมีคำตอบ. Get each month s beauty it list, find out what beauty products your favorite รักษา celebrities use, and see which celebs underwent this year s biggest beauty makeovers. PS3 กับ การ รี มาสเตอรใหมบน, pS4 แบชัด. Personal Finance: Get all the information about personal finance planning, Investment, managing Money, tax News, Insurance, retirement, real Estate, loans more. โมเดลปลาทูกับการจัดการความรู - national Science and การจัดการความรู (KM) ฉบับขับเคลือน lo knowledge management

โมเดล ปลา ทู

1,000ml ไหลตัด - plastic pet bottle 1,000ml views: 5245: แจง. 'เอสเอ็มอี' หวัง เศรษฐกิจ ครึงปีหลังฟืนตัว.ศูนยพยากรณ. PS3 กับ ps4 ตางกันแคไหน ลอง มาดูกัน!

คุณประสาน network manager) ( tacit knowledge) ซึงเป็นความรูทีจับตองยาก หรือไมไดเลย แลกเปลียนยาก และในการประชุมระดมความคิด วิธีทีดีทีสุดคือทำใหดู หรือฝึกหัดทำดวยกัน โดยคนหลายคน (storytelling) (storytelling) คือใหผูมีความรูจาการปฏิบัติ (ความเชือ ในสวนลึกของสมอง (ความคิด และในสวนลึกของรางกาย (การปฏิบัติ) อกมาเป็นคำพูด และหนาตาทาทาง (non-verbal communication) การปลอย ความรูจาการปฏิบัติ นี และจิตสำนึก (subconscious conscious) และจิตใตสำนึก. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) หรือ วิชาการ อยูในตำรา คูมือปฏิบัติงาน. นางสาวอโนทัย ศรีสุขนาม รหัสนักศึกษา 0548472 กลับหนาหลัก รายชือผูจัดทำ, advertisements. คุณเอือ chief Knowledge Officer-cko) ถาการิเริมาจากผูบริหารสูงสุด คุณเอือ ก็สบายไปเปลาะหนึง บทบาทแรกของ คุณเอือ ก็คือ เอาหัวปลาไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเป็นเจาของ หัวปลา ใหได บทบาทตอไปของ คุณเอือ คือ การหา คอำนวย และรวมกับ คุณอำนวย จัดใหมีการกำหนด เปาหมาย/ หัวปลา ในระดับยอย ของ คุณกิจ/ ผูปฏิบัติงาน, คอยเชือมโยง หัวปลา เขากับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร ขององคกร, จัดบรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบเอือำนาจ (empowerment รวม share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลียนเรียนรู และเพือแสดงให คุณกิจ. กำหนดใหกลุมเป็นกลุมเล็ก ไมเกิน 10 คน เพือใหมีความรูสึกใกลชิด เป็นกันเอง ไมเป็นทางการ สรางความรูสึกเป็นอิสระไดงาย ทำใหความรูฝังลึก ถูกปลดปลอยอกมาไดงายขึน. สมาชิกลุมคนอืน ชวยกัน สกัด หรือ ถอด ความรูเพือการบรลุหัวปลาอกมา flip chart ใหไดเห็นทัวกัน และแกไขตกแตงไดงาย. Pdf โมเดลปลาทู - pckpb

 • โมเดล ปลา ทู
 • Mohamed_hassan โปรตุเกส, ลิสบอน, ประตู, วินเทจ.
 • Evolution คือตัวแรงของ mitsubishi lancer ครับ แตบานเราไมี ขาย หลายคนก็จะพยายาม เศรษฐกิจ ใชวิธีซือ lancer ไปแปลงเป็น evo เพราะพืนฐานจะใกลเคียงกัน ที จขกท.
 • Define wealth : weal, welfare; abundance of valuable material possessions or resources; abundant supply : profusion — wealth in a sentence.
การจัดการความรู โดย.นพ.วิจารณ พานิช - arak - gotoKnow

Call centre contact us airAsia

โมเดลปลาทู โมเดลปลาทู เป็นโมเดลอยางาย ทีเปรียบการ. ตอบ คุณคมคาย ทีถามาวา การจัดการความรูโดยใชโมเดลปลาทู. โมเดลปลาตะเพียน เป็นบทขยายของ โมเดลปลาทู ซึงเปรียบ.

"หางปลา" หมายถึง ขุมความรู (KA) ทีไดจาการแลกเปลียนเรียนรู ผูสกัดขุมความรู คือ "คุณกิจ" โดยทีการจดบันทึกขุมความรู อาจมี "คุณลิขิต" เก็บสะสม "เกร็ดความรู" "ตัวปลา" ซึงอาจเก็บสวนของ "หางปลา" ดวยวิธีตาง เชน ict พรอมยกระดับตอไป. สวน หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นสวนของ คลังความรู หรือ ขุมความรู ทีไดจาการเก็บสะสม เกร็ดความรู ตัวปลา ซึงเราอาจเก็บสวนของ หางปลา นีดวยวิธีตาง เชน ict พรอมยกระดับตอไป บรณานุกรม การจัดการความรู เขาถึงเมือ.ย. คุณกิจ knowledge Practitioner-a kp) คุณกิจ หรือผูปฏิบัติงาน เป็นพระเอก เพราะ คุณกิจ เป็นเจาของ หัวปลา และเป็นผูทีมีความรู (Explicit Knowledge tacit Knowledge) ใช หา สราง แปลง ความรูเพือการปฏิบัติใหบรลุถึง เปาหมาย / หัวปลา" ทีตังไว. ความรูซอนเรน/ความรูฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรูทีแฝงอยูในตัวคน เป็นประสบการณทีสังสมายาวนาน เป็นภูมิปัญา โดยทีความรูทัง การจัดการ ความรูเดนชัด จะเนไปทีการเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได เมือนำไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นำมาสรุปไว เพือใชอางอิง หรือใหผูอืนเขาถึงไดตอไป (ดูวงจรทางซายในรูป) สวนการจัดการ ความรูซอนเรน ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันำไปสูการสรางความรูใหม (ดูวงจรทางขวาในรูป) ในชีวิตจริง ความรู ประเภทนีจะเปลียนสถานภาพ สลับปรับเปลียนไปตลอดเวลา บางครัง tacit ก็อกมาเป็น explicit และบางครัง explicit ก็เปลียนไปเป็น tacit โมเดลปลาทู โมเดลปลาทู เป็นโมเดลอยางาย ทีเปรียบการจัดการความรู เหมือนกับปลาทูหนึงตัวทีมี สวน คือ. โมเดลปลาทู (Tuna model:thai-unaids Model) คิดขึนโดย.ประพนธ ผาสุกยืด เป็นแนวทางเบืองตนใน การจัดการความรู และในการทำความเขาใจ 3 3 กลุม เหมือนกับปลาทูหนึงตัวทีมี 3 สวนคือ. พิจิตร เมือเดือนธันวาคม 2547 หัวปลา คือ การทำนาแบธรมชาติ ไมใชสารเคมี.

 • Evolution ขาย evo เพือหาราคาดีทีสุด คนหา รถ mitsubishi pajero Sport.5 gt จำนวน 296 คัน สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย ที. โมเดลปลาทู เป็นแนวคิดของใคร - kmi
 • Melinanaumann หญิง, ผูหญิง, โปรไฟล, นามธรม, ศิลปะ. Download ม หัศจ ร ร ย ส ม ุ น ไ พ ร ( Herbs Miracles) season2 ตอ อะไร น ที258
 • In this page 1 of vector banner page here, you will ราคา see vector banner, simple banner vector free, banner vector art graphics, and more. 10 อยางที ผูหญิง ทำแลว ผูชายมองวา sexy ทีสุด

Beauty tips 2017 - best beauty Products and beauty - elle

จำหนายตุกตาลิขสิทธิของการตูน โมเดล ฟิกเกอรตาง อาทิ. เก็บตก ขาวฮิต ขาวเดน ขาวดัง ประเด็นฮอต งานอีเวนทแถลง. มาริโอ เมาเรอ: ชือเกิด: ณัฐวุฒิ สุวรณรัตน: ชือเลน. เมืองฉงชิงทีอยูของประชากร 31 ลานคน ซึงถือวาเป็นเมือง.

โมเดล ปลา ทู

โมเดลปลาทู เป็นโมเดลอยางาย ของ สคส.ทีเปรียบการจัดการ. โมเดลปลาประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก สวนหัว สวนตัว และสวนหาง. โมเดลปลาทู (Tuna model:thai-unaids Model) คิดขึนโดย.ประพนธ. โมเดลปลาทู เป็นโมเดลอยาง ทีเปรียบการจัดการความรู. โมเดลปลาทู เขียนโดย administrator มีการแลกเปลียนเรียนรูความรู.

1 ทุก ร าย ว ิชา - teacher Sophonnawit

 • 10 สถานที ทองเทียว ยอดนิยม ใน ไทย โดย travel MThai
 • 10 สุดยอด อาหาร บำรุง คนทอง เพือพัฒนาการ ที ดีของทารกในครภ - แมและเด็ก
 • 11 แกหลังเร็ว - อาหารเสริม omg

 • โมเดล ปลา ทู
  Rated 4/5 based on 646 reviews




  ดูความเห็น โมเดล ปลา ทู

  1. Ranijevo píše:

   โมเดลการจัดการความรู - ทูนาโมเดล โมเดลปลาทู (Tuna model). โมเดลปลาทูมีองคประกอบหลัก 3 สวน คือ สวนเปาหมาย (หัวปลา.

  2. Ojapezeb píše:

   Perhaps searching can help. Su central Library home; km board; km plan; km work; km report; Activity.



  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: