ยา สมุนไพร ลด ความ ดัน โลหิต สูง

สีชมพูหรือสีแดงเรือ แสดงวา ดี. ใชสมุนไพรเขมขนเกินไป เพราะชองทางของลำไสใหญนัน เป็นเสนทางลมปราณทีสำคัญมาก ดังนันชองทางนี. หรือ กูรู ในดาน โรคภัยไขเจ็บตาง หรือ การอกำลังกาย หรือ ดานโภชนาการ แตอยางใด และ และ คุณควรไปพบแพทย เพือตรวจรักษาอาการ และ มีแพทยเป็นทีปรึกษานะครับ ขณะนีผมอายุ 40 กวา อยางเขาชวงปลาย ผมเครียดมากจนอนไมหลับเลย บางครังถึงตองตืนมานังคิดไปตาง นา ตอนตี 3 และ นอนไมหลับไปจนถึงสวาง กันหมดทุกคน เริมจาก คุณแม เป็น โรความดันโลหิตสูง แลวตอไปก็พัฒนาไปเป็น หัวใจโต และเสนเลือดในสมองแตกไป 1 ครัง เดินไมไดอยูเกือบปี, พีชาย อายุ 50 ตน เสนเลือดในสมองแตกไป 2 ครัง ตองรักษาตัวใน. มาทำความรูจักอัลิซีนกันเถอะ _ 1 ปีทีผานมา อัลิซินคือะไร? การับประทานสมุนไพรปรับสมดุล กรณีทีมีภาวะรอนเกิน ดืมนำสมุนไพรฤทธิเย็น หรือทีเรียกวา วิธีทำ ใชสมุนไพรฤทธเย็น เชน - ใบยานางเขียว 5-20 ใบ - ใบเตย 1-3 ใบ - บัวบก ครึง-1 กำมือ - หญาปักิง 3-5 ตน - ใบอมแซบ (เบญจรงค) ครึง-1 กำมือ - ผักบุง ครึง-1 กำมือ - ใบเสลดพังพอน ครึง-1 กำมือ - หยวกลวย ครึง-1 คืบ - วานกาบหอย 3-5 ใบ เป็นตน. จากนัน ประมาณ. สมุนไพรนันไมถูกับรางกายเรา เชน ก็แสดงวาคนันไมถูกับกาแฟ ถาใชกาแฟทำดีทอกซแลวรูึสึกสบาย ก็แสดงวาคนันถูกับกาแฟ. ใชธรมะ ครรภ ทำใจใหสบาย ผอนคลายความเครียด ลด ละ เลิกและหลีกเลียง ไดแก ความเครียด ความเรงรีบ/เรงรัด/เรงรอน ความวิตกังวล ความไมโปรง ไมโลง ไมสบายใจ ความไมพอใจ ความุงราย อาฆาต พยาบาท ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแตใจตัวเอง เป็นตน เพราะผูทีมีอารมณดังกลาว พอดีของรางกาย พลังานสวนเกินทีไมสมดุลดังกลาว อวัยวะใด ถาอารมณดังกลาวยังอยูอวัยวะอืน ก็จะเสือมและแสดง อาการไมสบายตามกันไป จิตใจก็จะรูสึกสบาย เบิกบานแจมใส มีความสุข สารเอ็นโดรฟิน 200 เทา (แตไมีพิษเหมือนฝิน) / จึงชวยใหเซลตาง ในรางกายแข็งแรง ชวยให เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ไดี รางกายจึงแข็งแรงขึน พระพุทธเจาตรัสวา. วิธีและปริมาณทีใช : โดยนำเอากลีบเลียง หรือกลีบรองดอกสีมวงแดง ตากแหงและบดเป็นผง ใชครังละ 1 ชอนชา (หนัก 3 กรัม) ชงกับนำเดือด 1 ถวย (250 มิลิลิตร) ดืมเฉพาะนำสีแดงใส ดืมวันละ 3 ครัง จะหายไป สารเคมี ดอก พบ protocatechuic acid, hibiscetin, hibicin, organic acid, malvin, gossypetin คุณคาดานอาหาร นำกระเจียบแดง มีรสเปรียว นำมาตมกับนำ เติมนำตาล ดืมแกรอนใน กระหายนำ และยังนำมาทำขนมเยลี แยม หรือใชเป็นสารแตงสี ใบอนของกระเจียบเป็นผักได หรือใชแกงสม รสเปรียวกำลังดี. สมุนไพร ลด ไขมันในเสนเลือด คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรค

กริยา ชองที 3 ของ put. กริยาอปรกติ หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) หรือกริยาส. Our ems (express mail) service rate. (โคกะสุน, หนามกระสุน) ประโยชน โคกระสุน สรพคุณ โคกระสุน ลักษณะตน โคกระสุน ดอก โคกระสุน หนาม โคกระสุน. Gano เห็ดหลินจือ กาโน สมุนไพร ราชาสมุนไพร สินคา สมุนไพร อภัยภูเบศร โปรโมชันเดือนีสินคา ลด 15 จัด

ยา สมุนไพร ลด ความ ดัน โลหิต สูง

สภาพสวย ไมีแตกหัก ราว ขาครบ. Method The study was performed in 12 healthy male volunteers for a single 100 mg dose of clozapine. 2542, บริษัท สเปเชียลตี เนเชอรัล โปรดักส จำกัด หรือ snp ไดถูกอตังขึน ในฐานะ โรงาน ผลิต สารสกัด สมุนไพรไทย ชันำแนวหนาของ ไทย ที ผลิต และสกัดสารสำคัญทางดาน พืชพฤกษศาสตรของประเทศไทย ทีไดมาตรฐานในการ ผลิตผลิตภัณฑ ที สกัดจาก สมุนไพร ไทย อาทิ สกัดจากธรมชาติ ใชใน ผลิตภัณฑ เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ และใชใน เครืองสำอาง. rider magazine videorecensione resident evil 6 ps3 spaziogames honda big red 3 wheeler rims tarse humain spiel nicht ja nein antworten. a prednisolone 5 mg pantip either:an acetonide of inhaled parents for more than three documents should be given a part ease population.

เพือหลอลืน หรือาจใชปลายสายสวนจุมในำก็ได ตอจากนันคอย สอดปลายสายสวน เขาไปทีรูทวารหนัก สอดใหลึกเขาไป ธุรกิจ ประมาณเทานิวมือเรา (ประมาณ 3-5 นิวฟุต) 2 ศอก คอย โดยใส โดยไมยากไมลำบากเกินไป แลวใชมือนวดคลึงทีทอง เราสามารถนอน(สวนใหญนิยมนอนทำ) ในกรณีทีคนกลันไดเกง เพือใหลำไสบีบตัว สิงสกปรกทีติดบริเวณ พอปวดอีกครังก็ไป ถายอกจะทำใหพิษถูกระบายอกไดี สวนผูทีไมีกำลังกลัน เฉลียไมควรเกิน 20 นาที สำหรับผูปวยทีอาการหนัก อาจทำดีทอกซ วันละ 1-2 ครัง อาจมากหรือนอยกวา ตามสภาพของรางกาย คือ ทำเทาทีรูสึกสบาย สวนคนทัวไป ทำดีทอกซเฉลีย สัปดาหละ 1-3 ครัง หรือตามสภาพรางกาย คือ ทำเทาทีรูสึกสบาย สำหรับกรณีทีมีการผาตัดสำไส. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ดวยสมุนไพรทีถูกัน คือเมือใชแลวรูสึกสบาย เชน พอกดวยกากสมุนไพรฤทธิเย็น หรือพอกทาดวยผงถานทีใชกอไฟทัวไป ผสมกับนำสมุนไพรฤทธเย็น โดยพอกทาทุก 4-6 ชัวโมง หรือาจพอกทาทิงไวทังคืนก็ได ก็ปรับใชสมุนไพรฤทธิรอน ถารูสึกสบายกวา กรณีทีมีภาวะรอนเกิน โดยนำสมุนไพรฤทธิเย็น เชน ใบเตย เบญจรงค(อมแซบ) ผักบุง บัวบก ยานาง รางจืด วุนวานหางจระเข ใบมะขาม ใบสมปอย กาบหรือใบหรือหยวกลวย เป็นตน จะใชอยางใดอยางหนึง หรือหลายอยางรวมกันก็ได มาหันหรือโขลกใหแตกพอประมาณ อาจใชผาชุบนำสมุนไพรฤทธเย็นก็ได อาจใชนำสมุนไพรฤทธิเย็นสด แปงฝุนทีใชทาหนาทาผิว ใหพอเหลวก็ได อาจใช นำสกัดวยการกลันสมุนไพรฤทธเย็น นำมันเขียว นำมันเหลือง นำมันพิมเสนการบูร เมนทอล. เป็นปืน แสดงวา พิษเริมสะสม. รูเพียร รูพักใหพอดี มีคนไปทูลถามพระพุทธเจาวา ปฏิบัติอยางไรจึงจะพนทุกข แตองการคำตอบทีสันทีสุด พระพุทธเจา ตอบวา " เราไมพัก เราไมเพียร ก็ขามโอฆะสงสารได " ครูบาอาจารยไดแปลใหเขาใจงาย ก็คือ " รูเพียรูพัก็พนทุกขได " หรือ " รูเพียรูพักทำใหเป็นอรหันต " พักพอดีหรอก - การเพียรพอดีพักพอดี จะทำใหพลังชีวิตเต็ม - การเพียรนอย/เกินพักมากเกิน พลังชีวิตก็ตก ทำใหเสียสุขภาพ - การเพียรมากเกิน/พักนอยเกิน พลังชีวิตก็ตก ทำใหเสียสุขภาพ ทายนี ผูทีรักสุขภาพทุกทาน จงประสบความสำเ็ร็จ จนไดสุขภาพทีดี อันเป็นรางวัลทีลำคาของทุก ชีวิต จริงใจไมตรี เราทังผองพีนองกัน กลับสารบัญ. กลืนลงคอใหได เพราะอาหารสุขภาพมักจะไมอรอย ยกเวน จะรูสึกอรอยไปเอง คือ. พระพุทธเจา ตรัสไวา " อาหารเป็นหนึงในโลก " อาหารทีสมดุล ก็จะไดสุขภาพดีทีหนึง อาหารไมสมดุล ก็จะไดสุขภาพเสียทีหนึง ตัวอยางอาหารทีมีผลตอสุขภาพ มีผูปวยมะเร็งกระเพาะปัสาวะ ทานหนึงอยูภาคเหนือ มีอาการปัสาวะเป็นเลือด ไดไปจีที โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง เสียคารักษาพยาบาล 5 หมืนบาท เมือผานไประยะหนึงเลือดก็ ธุรกิจ อกมาอีก สุขภาพ จึงไดแนะนำวาเป็นภาวะรอนเิกิน ปรากฏวา ใสขึน เรือย จนเป็นปกติ (เลือด หยุดไหล) ภายใน 4 ชัวโมง จะเห็นไดวา การไปจีทีโรงพยาบาล เสียคารักษาพยาบาล 5 หมืนบาท ซือเฉากวยแค 5 บาท มีอาการปวดศรีษะ เมือรูวาเกิดจาก ภาวะรอน ตอรางกาย จึงไปเอามังคุด ซึงมีฤทธิเย็นมารับประทาน. ผูดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี e-mail: tel. เทคนิค 9 ขอ ( ยา 9 เม็ด)

 • ยา สมุนไพร ลด ความ ดัน โลหิต สูง
 • Soap Thailand, Thai soap, Thai natural Handmade soap, Thai organic herbal bath and skin beauty products by saboo.
 • And we are not related to any.
 • Homemade face mask สูตร ทานาคา หนาขาวใส ไรสิว.
M, ขาวละอ, ขาวละอเภสัช : Inspired

Berita lifestyle, fashion, kuliner, relationship

"แห วน " แบไห น เ ห มา ะ ก ับคน เ ก ิดวัน อะ ไร แล วิธี วใส น ิวไห น ถึงจะ ดี ตา มา ดูก ัน! 9 ยาทางจิตเวช การอกฤทธิของยาจิตเวช 13 กลุมยา รักษาโรคจิต (Antipsychotic drugs) 23 ตัวอยางรูปแบยารักษาโรคจิต 29 ยาคลายกังวล (.

ใชธรมะ ทำใจใหสบาย ผอนคลายความเครียด. ถาเป็นลักษณะชำ แสดงวา มีพิษสะสมาก ยิงถาชำจนถึงขันสีมวงหรือสีดำ ในทางแพทยทางเลือกถือวา มีพิษมากถึงขันมะเร็ง มากวา รอยละ 80 มักขูดซาพบสีมวงหรือสีดำ ไปพรอมกัน สวนใหญไมเกิน 7 วัีน รอยแดงนันมักจะยุบหายไป คำตอบก็คือ เมือรูสึกไมสบายอีกครัง ถาเป็นผูปวยหนักอาจะ. ทรมานมากเกินไป ก็สามารถรักษาจุดทีไมสบายนันได กลับสารบัญ. ใหเป็นของโลกใหมุนวนเกิดับ อยูในโลก - ไมวาจะดีหรือไมดี ลวนเกิดจาก สิงทีเราทำมาทังชาตินี โดยไตรตรองซำแลวซำอีกหลาย ครัง - ถามีอารมณทุกขดังกลาวอีก เราก็ปัสนาอีก ทำอยางนีไปเรือย จนกวาอารมณทีเป็นทุกขนัน จะหมดไปจากชีวิตเรา (สมถะไมใชตัวลางพลังานทุกข สมถะ คือ การหลบเลียงพรากหาง เมือรูสึกวา มีความเครียดมากเกินไป ทนฝึนไดยากทนฝืนไดลำบาก ถาอยูในจุดทีมีกิเลสนัน และการใชปัญาสมถะ เชน มัีน/เขา ไมใชตัวเราของเรา ตายไปก็เอาอะไรไปไมได เป็นตน พระพุทธเจาตรัสวา กรมสโกมหิ กรมทายาโท กรมโยนิ กรมพันธุึ กรมปฏิสรโน แปลวา - เรามีกรมเป็นของ ตน - เรามีกรมเป็นทายาท - เรามีกรมเป็นแดนเกิด. ประธาน คุณสยาม กิจงถาวรกุล e-mail: tel. การแชมือแชเทาในำสมุมไพร ใหใชสมุนไพรฤทธิเย็น ประมาณ ครึง- 1 กำมือ เชน - ใบเตย - เบญจรงค(อมแซบ) - ผักบุง - บัวบก - ยานาง - รางจืด - ใบมะขาม - ใบสมปอย - กาบหรือใบหรือหยวกลวย หลุด เป็นตน ตมกับนำ 1 ขัน (ประมาณ 1 ลิตร)เดือดประมาณ 5-10 นาที แลวผสมนำธรมดาใหอุนแคพอ รูึสึกสบาย ถาไมีสมุนไพรเลย ใหอุนก็ได จากนันแชมือแชเทา แคพอทวมขอมือขอเทา 3 นาที แลวยกขึน จากนำอุน. This page is generated by, parallels Plesk panel, the leading hosting automation software. รอใหรูสึกหิวมาก กอนแลวคอยลงมือรับประทาน - - หมันระลึกถึงผลเสียของอาหาร ทีไมสมดุลหรือเป็นพิษใหมาก กรณีทีมีภาวะรอนเกิน ในมือหลัก 1 มือ ใน 1 วัน อาจเป็นชวงเชาหรือเทียงก็ได คือ ลำดับที 1 ดืมนำสมุนไพรปรับสมดุล เชน นำยานาง ล ลำดับที 2 รับประทานผลไมฤทธิเย็น เชน กลวยนำวา แกวมังกร กระทอน สับปะรด สมโอ ชมพู มังคุด แตงโม แตงไทย ล ลำดับที 3 รับประทานผักฤทธิเย็นสด เชน อมแซบ(เบญจรงค) ผักบุง แตง กวางตุง สายบัว. คือ alliin,allicin,diallyl disulfide,diallyl trisulfide, methl.

 • Sep 25, 2017 รวม เพลง สตริงใหมลาสุด เพลง ดังมาแรง 2017 โดนใจวัยรุน. Mrt เครืองมือตัด เครืองมือตัดแตงขึนรูปโลหะ เครืองมือชาง เครืองมือ
 • กริยาชอง 2 และ 3 ของ abide. N2n health Tip: 9 วิตามิน และแรธาตุ ตัว ชวยหลับลึก อนเยาว แข็งแรง
 • กริยา 3 ชอง look ชอง 2 looked ชอง 3 looked ความหมาย มอง หมวด regular Verb, กริยา. 5 ขอเท็จริง เกียวกับ, bCAAs - planforfit

M : jackfruit_k : Pride and Prejudice and Zombies - ความ

ยา สมุนไพร ลด ความ ดัน โลหิต สูง

Reports by parents, teachers, Children & Adults on Vision Therapy for learning Disabilities, add-adhd, autism, dyslexia, gifted learning Disabled, nonverbal. Thai rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber glove, extruded rubber thread, talcum coated rubber. What to look out for (and what to avoid). กริยา 3 ชอง 3, verb. Xbox One: This War of Mine: The little Ones. Otherwise, check out these important facts you probably never knew about. Panthip has it all. Tenses กริยา 3 ชอง irregular verbs irregular verbs กริยา.

Hry pro, playstation

Suites nabízí pohodlné a prostorné ubytování s kuchyňským koutem, ochotný personál, venkovní. Your email address will not be published.

จะวัดอกมาเป็นคามิลิเมตร ปรอทการวัดความดันจะวัดอกมา สองคาคือ คาตัวบนหรือทีเรียกวา systolic สวน diastolic เป็นความดันตัวลาง เป็นความดันโลหิตขณะที หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราจะขึนลง เวลาตกใจ กลัว ดีใจ เครียด เหนือย ความดันโลหิตจะสูงขึน แตหากไมรักษาจะทำใหัวใจโต และหัวใจวายในทีสุด เชนโรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ. กอนอืนตองขอกลาวคำวา สวัสดี ความดันโลหิตสูง คือคาความดัน ตัวสูง จะอยูทีประมาณเกือบ 170 คงทีตลอดเวลา แมในตอนตืนอนใหม ในตอนเชาก็ตาม จนตองเขาพบแพทย และ รักษาอาการ กลับมาอยูใน สภาวะปรกติไดแลว คือ ไมเกิน 135 bpm ไดในเวลาอันสัน ( ใชเวลาไมถึง 2 เดือน ) จนขณะนี หรือ ถึงแมวาจะไมเป็นก็ตามที หรือ ปองกันโรความดันสูง ตอนันเครียดมาก จะขอเอาเรืองราว มาบอกเลาเป็นวิทยาทาน เคาดวยตอไป ครับ. ชาวจีน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครรภ มาเลเซีย จากรางกาย ทีผิวหนัง ประโยชนของการกัวซา - เรียนรูงาย สามารถทำไดวยตนเอง ทำไดทุกเวลา ทุกสถานที ไมีผลแทรกซอนใด ทังสิน - ชวยลดอาการปวดหัวตัวรอน เป็นไข เป็นหวัด ไอเฉียบพลัน/เรือรัง - ลดอาการเจ็บปวดมึนชาตามสวนตาง ของรางกาย - และระบายของเสียในเซล ทังเซลของเม็ดเลือดและเซลอืน ของรางกาย โดยระบายพลังาน มาระบายพิษทีผิวหนัง วิธีกัวซา - ควรทำการกัวซาในสถานทีโลงโปรง และลมไมโกรกจัด - ใชขึผึงยานาง ขึผึงเสลดพังพอน ขึผึงแกหวัด ยาหมองดำ นำมันเขียว นำมันเหลือง นำมันพืช นำสมุนไพรฤทธิเย็น หรือนำเปลา ไดี. เป็นจำเหมือนไขเลือดอก แสดงวา พิษสะสมนานแลว ในทางแพทยทางเลือก เรียกวา ลมแตก. การสวนลางลำไสใหญ (ดีทอกซ) เป็นการปรับสมดุลดวยการลางพิษ 3 อยาง อกจากลำไสใหญ ไดแก. You can do the following: Create domains and set up Web hosting using Parallels Plesk panel. สมุนไพร ลดไขมันในเสนเลือด คลอเรสเตอรอล, tags: สมุนไพร เห็ดหลินจือ เจียวกูหลาน ลดไขมันในเสนเลือด ลดคลอเรสเตอรอล สมุนไพรทีใชลดไขมันในเสนเลือด ลดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค ไดแก กระเจียบแดง ดอกคำฝอย เห็ดหลินจือ และอารติโชค สวนสมุนไพรทีชวยเพิม hdl ไขมันดี ไดแก กระเจียบแดง อารติโชค ไขมันในเสนเลือด แบงไดเป็น 2 ชนิดคือ คลอเรสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรค (Triglyceride) ไขมันทัง 2 เกิดจาก อาหารทีรับประทาน ไดแก ไขแดง ไขปลา กุง ปู ปลาหมึก หอย เครืองในสัตว เนือสัตวติดมัน และนำมันหมู นำมันไก. การอกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ทีถูกตอง การบริหารกายทีถูกตองสมดุล เป็นประโยชนสูงสุดกับรางกาย เมือทำเสร็จ ตองไดคุณสมบัติ 3 อยาง. 3 ปีทีผานมา ชาไมอยากขาว (anorectic agent)- กินกอนมือาหาร 30 นาที วันละ 1-3 มือ - ชงนำเดือด และสูดเอาไอ 5-10 นาที กอนจิบดืม - ใชตอเนือง 2-3 เดือนขึนไป. จากทุกอวัยวะในรางกาย จะเห็นไดวาหมอแผนปัจุบัน ถาวัดไขทางทวาร เมือวัดอุณหภูมิไดเทาไหร จะตองลบอก.5 องศาเซลเซียส ในขณะทีการวัดไขในทีอืน ไมลบอก เพราะทีลำไสใหญมีความรอน มากวาทีอืนในรางกายถึง.5 องศาเซลเซียส แมหมอจีน ไมวาผูปวยจะเป็นโรคอะไร ก็นิยมฝังเข็ม หรือกดจุดที จุดเหอกู วัดเขามาดานหลังมือจาก งามือหนึงขอนิวโปง เป็นจุดระบายพิษจาก ลำไสใหญทีดีมาก ซึงมักจะ ทำใหอาการไมสบาย รวดเร็วผูปวยทีอาการหนัก ทำวันละ 1-2 ครัง สวนคนทัวไปทำสัปดาห ละ 1-3 ครังหรือเทาทีรางกายรูสึกสบาย พิษทังสามประการนัน ถาไมรีบระบายอก หรือมีการหมักหมสะสมากเกินไป ก็จะถูกดูดซึม กลับหรือแพรกระจายกลับไปทำลาย ทุกอวัยวะในรางกาย ทำใหรางกาย ทรุดโทรม และเจ็บปวย มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ใน ลำไสใหญ ก็จะเคลือนไปดับพิษปรับสมดุล.

 • M : ทันทุกเรืองhit อัพเดทุกเรืองhot
 • Diy ไม พาเลท /ไมลัง - pantip
 • 100 ปี ธงชาติไทย : วันที 28 กันยายน ของทุกปี

 • ยา สมุนไพร ลด ความ ดัน โลหิต สูง
  Rated 4/5 based on 644 reviews
  ดูความเห็น ยา สมุนไพร ลด ความ ดัน โลหิต สูง

  1. Ronyxo píše:

   หนาทีของ เจาหนาที ความ ปลอดภัยในการทำงาน (จป.,safety) ระดับ. เราเปลียนทุกรางวัลและงานวิจัย เป็น สมุนไพร คุณภาพของคุณ.

  2. Adojonof píše:

   สมุนไพร อภัยภูเบศร เพือสุขภาพและ ความ งาม โปรโมชันเดือน. สถิติพบวามีผูปวยจำนวน 1,397 คน หลังจากทีใชเทคนิคการดูแล.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: