หั ง โป

โอวาทปาติโมกขคาถา ( หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส ) สัพะปาปัสะ อะกะระณัง การไมทำบาปทังปวง กุสะลัสูปะสัมปะทา การทำกุศลใหถึงพรอม สะจิตะปะริโยทะปะนัง การชำระจิตของตนใหขาวรอบ เอตัง พุทธานะสาสะนัง ธรม อยางนี ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา ขันติ คือ ความอดกลัน เป็นธรมเครืองเผากิเลสอยางยิง นิพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ผูรูทังหลาย กลาวพระนิพานวาเป็นธรมอันยิง นะ หิ ปัพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผูกำจัดสัตวอืนอยู ไมชือวาเป็นบรพชิตเลย สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผูทำสัตวอืนใหลำบากอยู. Po, คลิปแอบดูกางเกงใน, คริปหลุดสาว, คลิบโบเด็ก, สูตรเครืองดืมเย็น, สาวบานมโต, หนังเกาหลีใหมซับไทย, เบนเทนx, ซือขาย online, แอบถายกนดาราสาว, ดูหนังโปฟรี, หอพัก มธ, ขนาดของอวัยวะเพศชาย, กระเทยพัทยา, สาวขายตัวอนไลน, ภาพเซ็กซีดาราไทย, เกยไทยนายแบ, ไกสีดำ, คลิปโป็, หนังเอ็กเด็ด, หนังุโปญีปน, ปีกันในรถ, เย็ดสาวสวยหีฟิต, ยูปทูบ, โหลดคลิปหลุด, เสริมจมูกโดง, โหลดฟรีโปรแกรม, หัดทาอาหารไทย, โปมาก, นักศึกษาเย็คกัน, เว็บแคมฟรี, สอนทากาแฟสด, การตูนสำหรับเด็ก, ดูหนังเอ็กซอนไลด, คนเหล็กลานรก, ดูหนังการตูนอนไล, โบ ชิมิ ทอง, แอบถายตำรวจหญิง, หนังโปไทยมาใหม, วีแชท ดาวนโหลด. ภัทเทกรัตคาถา ( หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตะคาถาโย ภะณามะ เส ) อะตีตัง นานวาคะเมยะ นัปะฏิกังเข อะนาคะตัง ดวอาลัย และไมพึงพะวงถึงสิงทียังมาไมถึง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปัตัญจะ อะนาคะตัง สิงทีเป็นอดีตก็ละไปแลว สิงเป็นอนาคตก็ยังไมา ปัจุปันัญจะ โย ธัมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสะติ อะสังหิรัง อะสังกุปัง ตัง วิทธา มะนุพรูหะเย อยางแจมแจง ไมงอนแงนคลอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการเชนันไว อัชเชวะ กิจะมาตัปัง โก ชัญา มะระณัง สุเว ความเพียรเป็นกิจทีตองทำวันี ใครจะรูความตาย แมพรุงนี นะ หิ . เทวตาปัติทานคาถา ( หันทะ มะยัง เทวะตาปัติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ) ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง เทพดาเหลาใด มีปกติอยูในวิหาร สถิตอยูทีเรือนพระสถูป ทีเรือนพระโพธิในทีนัน ตา ธัมะทาเนะ ภะวันตุ ปูชิตา เทพดาเหลานัน โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล จงทำความสวัสดีในวิหารมณฑลนี เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว พระภิกษุทังหลาย ทีเป็นพระเถระ ทีเป็นปานกลาง ทียังใหมก็ดี สารามิกา ทานะปะตี อุปาสกา อุบาสก อุบาสิกาทังหลาย . ชินานาวะระสังยุตา สัตัปาการะลังกะตา วาตะปิตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตุปัทะวา. . อิจเจวะมัจันตะนะมัสะเนยัง, นะมัสะมาโน ระตะนัตะยัง ยัง, ขาพเจา นมัสการอยูซึงพระรัตนตรัยใด อันบุคลควรไหว โดยอยางเดียวนี ดวยประการ ฉะนี ปุญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง, ตัสานุภาเวนะ หะตันตะราโย, ถึงแลว อะไร ซึงหวงแหงบุญอันไพบูลย, ขอานุภาพระรัตนตรัยนัน, จงขจัดอันตรายเสียเถิด อามันตะยามิ โว ภิกขะเว, ดูกอนภิกษุทังหลาย เราขอเตือนทานทังหลาย ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว, ดูกอนภิกษุทังหลาย เราขอใหทานทังหลายทราบไวา ขะยะวะยะธัมา สังขารา, สังขารทังหลาย มีอันเสือมสินไปเป็นธรมดา อัปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ, ขอทานทังหลาย จงยังประโยชนตน ประโยชนทาน ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด คาถาโพธิบาท บูระพารัสมิง พระพุทธคุณัง บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง บูระพารัศมิง . ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสรา. . สังเวคปริกิตนปาฐะ อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปันโน, พระตถาคตเจาเกิดขึนแลวในโลกนี อะระหัง สัมาสัมพุทโธ, เป็นผูไกลจากิเลส, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ธัมโม จะ เทสิโต นิยานิโก, และพระธรมทีทรงแสดง เป็นธรมเครืองอกจากทุกข อุปะสะมิโก ปะรินิพานิโก, เป็นเครืองสงบกิเลส, เป็นไปเพือปรินิพาน สัมโพธะคามี สุคะตัปะเวทิโต, เป็นไปเพือความรูพรอม, เป็นธรมทีพระสุคตประกาศ มะยันตัง ธัมัง สุตวา เอวัง ชานามะ, พวกเราเมือไดฟังธรมนันแลว, จึงไดรูอยางนีวา ชาติปิ ทุกขา , แมความเกิดก็เป็นทุกข ชะราปิ ทุกขา, แมความแก็เป็นทุกข มะระณัมปิ ทุกขัง, แมความตายก็เป็นทุกข ทุกขา, แมความโศก ความรำไรำพัน ความไมสบายกายความไมสบายใจ . ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเฌ เมตะสุตะกัง ธะชัคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิ มาละกัง. . ธัมานุสติ ( หันทะ มะยัง ธัมานุสะตินะยัง กะโรมะ เส ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ไดตรัสไวดีแลว สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เป็นสิงทีปฏิบัติได และใหผลไดไมจำกัดกาล เอหิปัสิโก, เป็นสิงทีควรกลาวกับผูอืนวา ทานจงมาดูเถิด โอปะนะยิโก, เป็นสิงทีควรนอมเขามาใสตัว ปัจัตัง เวทิตัพโพ วิญูหิติ, เป็นสิงทีผูรูก็รูไดเฉพาะตน ดังนี. . หลัการสังเกตคำไทยแทและคำเขมร คำบาลีสันสกฤต สาระ ความรู

It s definitely the best way to play just Dance 2016, and is an excellent addition. Google is compensated by these merchants. Screen Shot.36.03. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Take a walk up and down sukhumvit or Silom and every tenth stall seems to have an array of fixes for floppy dick syndrome on sale and all genuine if the sellers are to be believed. Find us on Facebook First Impression : ทดลองขับ subaru forester.0 i-p 7m ผล บ อ ลสด ร า ย ง า นสดผล บ อ ลสด ท ัวโล ก 7m livescore

-. Racking load คือ ซึงในระบการจัด.

บทแผเมตา สัพเพ สัตา สัตวทังหลายทีเป็นเพือนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทังหมดทังสิน อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยาไดมีเวรแกันและกันเลย อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด สุขี อัตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพน จากทุกขภัยทังสินเถิด.อภิณหะปัจะเวกขะณะ ชะรา ธัมโมหิ ชะรัง อะนะตีโต (อะนะตีตา) เรามีควมแกชราเป็นธรมดา ไมลวงพนความแกชราไปได พยาธิ ธัมโมหิ พยาธิง อะนะตีโต (อะนะตีตา) เรามีความไขเจ็บเป็นธรมดา ไมลวงพนความไขเจ็บไปได มะระณะ ธัมโมะหิ มะระณัง อะนะตีโต (อะนะตีตา) เรามีความตายเป็นธรมดา ไมลวงพนความตายไปได สัพเพหิเม ปิเยหิ . ขันธะโมระปะริตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสา ปาการะสัณฐิตา. . เสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะเก เอเตสิติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมัง เคสุ สัณฐิตา. . เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว. . สังฆาภิคีติง ( หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ) สัทธัมะโช สุปะฏิปัติคุณาทิยุตโต, พระสงฆทีเกิดโดยพระสัทธรม ประกอบดวยคุณมีความประพฤติดี เป็นตน โยฏฐัพิโธ อะริยะปุคะละสังฆะเสฏโฐ, แปดจำพวก สีลาทิธัมะปะวะราสกายะจิตโต, มีกายและจิต อันอาศัยธรมีศีลเป็นตน อันบวร วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง, ขาพเจาไหวพระอริยเจาเหลานัน อันบริสุทธิดวยดี สังโฆ โย สัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตะมัง, พระสงฆหมูใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทังหลาย ตะติยานุสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหวพระสงฆนัน อันเป็นทีตังแหงความระลึก องคทีสามดวยเศียรเกลา สังฆัสาหัสมิ ทาโส ราคา (ทาสี) วะ . Accutane / roaccutane : Welcome to, accutane / roaccutane Action Group

 • หั ง โป
 • Sheet3 Sheet2 Sheet1 นางสาวชวิศา ลาภมาก นางสาวพจนารถ อินปา.
 • Gaming Xbox One.
 • Payment is one of several factors used to rank these results.

60 Thailand Tips for Sexpats - nomad Philippines Blog

The annual gaming ทองเทียว show has come and gone. Learn Backup and Restore tips. Samsung kies connects your mobile phone to your pc, making it easier for you to synchronize data between devices and find new apps. And now we know how the Xbox One and PlayStation 4 will.

ภารสุตคาถา ( หันทะ มะยัง ภาระสุตะคาถาโย ภะณามะ เส ) ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธทังหาเป็นของหนักหนอ ภาระหาโร จะ ปุคะโล บุคลแหละ เป็นผูแบกของหนักพาไป ภาราทานัง ทุกขังโลเก การแบกถือของหนัก เป็นความทุกขในโลก ภาระนิกเขปะนัง สุขัง การสลัดของหนัก ทิงลงเสีย เป็นความสุข นิกขิปิตะวา คะรุง ภารัง พระอริยะเจา สลัดทิงของหนัก ลงเสียแลว อัญัง ภารัง อะนาทิยะ สะมูลัง ตัณหัง อัพุยหะ ก็เป็นผูถอนตัณหาขึนมาได กระทังราก นิจฉาโต ปะรินิพุโต เป็นผูหมดสิงปรารถนา ดับสนิทไมีสวนเหลือ. . ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. . อะเสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. . ปฐมพุทธภาสิตคาถา ( หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส ) อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสัง อะนิพิสัง เมือเรายังไมพบญาณ คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนับปุนัง แสวงหาอยูซึงนายชางปลูกเรือน คือ ตัณหาผูสรางภพ การเกิดทุกคราว เป็นทุกขรำไป คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ นีแนะ นายชางปลูกเรือน เรารูจักเจาเสียแลว เจาจะทำเรือนใหเราไมไดอีกตอไป สัพา เต ผาสุกา ภัคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง ยอดเรือนเราก็รือเสียแลว วิสังขาระคะตัง จิตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา . กุมาระกัสะโป เถโร มะเหสี จิตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร. . พุทธานุสติ (หันทะ มะยัง พุทธานุสตินะยัง กะโรมะ เส) ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิติสัทโท อัพภุคะโต, ไดฟุงไปแลวอยางนีวา อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอยางนี พระผูมีพระภาคเจานัน อะระหัง, เป็นผูไกลจากิเลส สัมาสัมพุทโธ, เป็นผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง วิชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผูถึงพรอทดวยวิชาและจะระณะ สุคะโต, เป็นผูไปแลวดวยดี โลกะวิทู, เป็นผูรูโลกอยางแจมแจง อนุตะโร ปุริสะทัมะสาระถิ, สัตถา เทวะมนุสานัง, พุทโธ, เป็นผูรู ผูตืน ผูเบิกบานดวยธรม ภะคะวาติ, เป็นผูมีความจำเริญ จำแนกธรมสังสอนสัตว ดังนี. . พุทธาภิคีติ (หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ), พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ เป็นตน สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต, มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ และพระกรุณาอันบริสุทธิ โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, พระองคใด ทรงกระทำชนทีดีใหเบิกบาน ดุจอาทิตยทำบัวใหบาน วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนทัง, ขาพเจาไหวพระชินสีห ผูไมีกิเลส พระองคนัน ดวยเศียรเกลา พุทโธ โย สัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตะมัง, พระพุทธเจาพระองคใด ปะฐะมานุสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนัน อันเป็นทีตังแหงความระลึก องคทีหนึงดวยเศียรเกลา พุทธัสาหัสมิ ทาโส . สังฆานุสติ ( หันทะ มะยัง สังฆานุสตินะยัง กะโรมะ เส ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติดีแลว อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว ยะทิทัง, ไดแกบุคลเหลานีคือ จัตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคะลา, คูแหงบุรุษ คู นับเรียงตัวบุรุษ ได บุรุษ เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

 • Sex, on place where you could find best babes of the past from your hottest dreams! Limited Edition Call of Duty: wwii ps 4 Bundle Announced
 • Nintendo Switch, playStation 4, xbox one, ps vita, psp, ps3, new 3ds xl / PS2, แผนเกม, อุปกรณเสริมเกมตาง. Com pantip 1996) Twitter
 • Price : ราคาพิเศษ 11,990 บาท. Accutane - fda prescribing information, side effects and uses

7 ครีม บำรุง ผิวหนา สำหรับคนเป็น สิว หนา มัน แพงาย - sistaCafe

หนังุโปญีปน หนังโปเอเชียทีดีทีสุด ประชุมเลือก คลิป. วิธีหาหนัง ใหกด ctrlf แลวพิมพชือหนังทีทานตองการ. คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัม. เกม fps สบาย ทีมีโหมดมากวา 25 โหมด. บริษัทัวรญีปุน ทัวรโลก เทียวญีปุน / บริษัทัวร.

One of these pharmacies is selling, sidegra in a packet consisting 4 tablets. Suv ของคาย, subaru ไดรับการปรับปรุงเพิมความหรู. EP.934 รีวิว คอนโด ไมอามี บางปู the miami bangpu. How to transfer whatsapp messages and chats from iphone to android. 2560 ทีผานมา กรณีจะขอ สินเชือ ไมเกิน. Chulalongkorn day วัน ปิย.

Accutane - drug Information - chemocare

The sims 4 ( Zone 3 / eng / PS4 ) ราคา 1,490. Management of tb ppt. Posts about อาชีพ เสริม สราง ราย ได ทำ ที บาน written by jobworkparttime. Rare website to provide exclusive japanese sex porn, real life japanese adult content which combines videos from oral to hardcore fucking starring only hot Japan models.

พุทธาภิถุติง ( หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ) โย โส ตะถาคะโต, พระตถาคตเจานัน พระองคใด อะระหัง, เป็นผูไกลจากิเลส สัมาสัมพุทโธ, เป็นผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง วิชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผูถึงพรอมดวยวิชาและจรณะ สุคะโต, เป็นผูไปแลวดวยดี โลกะวิทู, เป็นผูรูโลกอยางแจมแจง อนุตะโร ปุริสะทัมะสาระถิ, อยางไมีใครยิงกวา สัตถา เทวะมะนุสานัง, เป็นครูผูสอน ของเทวดาและมนุษยทังหลาย พุทโธ, เป็นผูรู ผูตืน ผูเบิกบานดวยธรม ภะคะวา, เป็นผูมีความจำเริญจำแนกธรมสัง สังสอนสัตว โย อิมัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรหมะกัง, สัสะมะณะ พราหมะณิง ปะชัง . หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคัลาโน จะ วามะเก. . ติลักขณาทิคาถา (หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส ) สัพเพ สังขารา อะนิจาติ ยะทา ปัญายะ ปัสะติ เมือใดบุคลเห็นดวยปัญาวา สังขารทังปวงไมเทียง อะถะ นิพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วุทธิยา เมือนัน ยอมเหนือยหนายในสิงทีเป็นทุกข ทีตนหลง นันแหละ เป็นทางแหงพระ นิพาน อันเป็นธรมหมดจด สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทา ปัญายะ ปัสะติ เมือใดบุคลเห็นดวยปัญวา สังขารทังปวงเป็นทุกข อะถะ นิพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา เมือนัน ยอมเหนือยหนายในสิงทีเป็นทุกข ทีตนหลง . คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมาสัมพุทโธ, พระผูมีพระภาคเจานัน พระองคใด, เป็นพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสินเชิง ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, พระองคใด, ตรัสไวดีแลว สุปะฏิปันโน ยัสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด, ปฏิบัติดีแลว ตัมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ, ขาพเจาทังหลาย, ขอบูชาอยางยิง, ซึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนัน, พรอมทังพระธรมและพระสงฆ, ดวยเครืองสัการะทังหลายเหลานี, อันยกขึนตามสมควรแลวอยางไร สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพุโตปิ. Tags: จิมสาวใหญ, รุมญีปุน, ฝรังเยสาวไทย, กางเกงในคูรัก, คลิปหลุดาราเกาหลี, หนังเยืดกัน, เพลงกอดของแคลช, คลิปหลุดโปดารา, วิเคราะหบอลบุนเดสลีกาวันี, คลิปหลุดปู, แตงประโยคจากคาศัพท, ชุดเซ็กซีซีทรู, เรียนดูดวงฟรี, บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย, ชางกล, หนังโปโป, เครืองเทศฝรัง, คลิป ซี รี, พอเย็ดลูก เรืองเลา, นังโปดาว, มนมสดมีทีไหนบาง, คลิปสาวไทย, ดูคลิบโปบนมือถือ, รูปดาราหญิงชอง7, แปลภาษาe, โปไทบ, คลิปลับเด็ก, เชียงรายทัวร, ดูคลิปxxไทยฟรี, เสือในใส, สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เว็บซือของอนไลน, ชวยตัวเอง japan, สวนฝรังกิมจู, ดูหนังโปอนไลฟรี, งานในมหาลัย, ดิลโด, ดูคลิปคนเย็ดกับมา, ลครชอง7. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัทะโว ธัมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมานุภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ ñ ò คำบูชาหลวงพอโต ( วัดมหาพุทธาราม ) วันทามิ เจติยัง สัพัง สัพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง, ขาพเจาขอไหวพระเจดียทังปวง, อีนตังอยูดีแลวในทุกสถานที สารีริกะธาตุมะหาโพธิง, อีกทังพระบรมสารีริกธาตุ ทังตนพระศรีมหาโพธิ พุทธพรูปัง สะกะลัง สะทา, พรอมดวยพระพุทธรูปทังสิน ในกาลทุกเมือ วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณัง, ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง, ผูเป็นธงชัยแหงไตรโลก ผูเป็นาถะเอกของไตรภพ โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง เฉตวานะ โพเธสิ . อริยธนคาถา ( หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส ) ยัสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา ศรัทธา ในพระตถาคตของผูใด ตังมันอยางดี ไมหวันไหว สีลัญจะ ยัสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังิตัง และศีลของผูใดงดงาม เป็นทีสรเสริญทีพอใจ ของพระอริยเจา สังเฆ ปะสาโท ยัสัตถิ อุชุฏตัญจะ ทัสะนัง ความเลือมใสของผูใดมีในพระสงฆ และความเห็นของผูใดตรง อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆันตัสะ ชีวิตัง บัณฑิตเรียกเขาผูนันวา คนไมจน ชีวิตของเขาไมเป็นหมัน ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมะทัสะนัง. ธัมาภิถุติง ( หันทะ มะยัง ธัมาภิถุติง กะโรมะเส ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรมนันใด, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เป็นสิงทีปฏิบัติได และใหผลไดไมจำกัดกาล เอหิปัสิโก, เป็นสิงทีควรกลาวกับผูอืนวา ทานจงมาดูเถิด โอปะนะยิโก, เป็นสิงทีควรนอมเขามาใสตัว ปัจัตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ, เป็นสิงทีผูรูก็รูไดเฉพาะตน ตะมะหัง ธัมัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาอยางยิง เฉพาะพระธรมนัน ตะมะหัง ธัมัง สิระสา นะมามิ, ขาพเจานอบนอมพระธรมนัน ดวยเศียรเกลา (กราบระลึกพระธรมคุณ).สังฆาภิถุติง ( หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ). เขมาเขมสรณทีปิกคาถา ( หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส ) พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพะตานิ วะนานิ ปลุก จะ อารามะรุกขะเจตยานิ มะนุสา ภะยะตัชิตา มนุษยเป็นอันมาก เมือเกิดมีภัยคุกคามแลว ก็ถือเอาภูเขาบาง ปาไมบาง อาราม และรุกขเจดียบาง เป็นสรณะ เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตะมัง เนตัง สะระณะมาคัมะ สัพะทุกขา ปะมุจะติ นันมิใชสรณะอันเกษมเลย นันไมใชสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนันแลว ยอมไมพนจากทุกขทังปวงได โย จะ พุทธัญจะ ธัมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง . สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพะ คุณากะโร. .

 • Backup manager ฟ ร ีดาวน โ หลด
 • ExcipientFest Asia pharma conference and Expo
 • 8 วิธีการนับวัน ไขตก (คานวณวัน ไขตก ) การตกไข คือ - medThai

 • หั ง โป
  Rated 4/5 based on 501 reviews
  ดูความเห็น หั ง โป

  1. Ylykeja píše:

   Looking for a list of the biggest games coming to PlayStation oliday? The menu will not respond to normal button presses. Ios.3 Apple confirmed release date new features.

  2. Evodikij píše:

   Top notch mom sex videos with tons of mind blowing action, horny moms sucking and fucking in extreme modes usually with younger males in mood for sex. 12/02/2561 09:44:46 ประกาศโดย: งาน ประชาสัมพันธ. Metacritic Game reviews, just Dance 2016 for PlayStation 4, bust some moves to uptown Funk by mark ronson.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: