ที ตรวจ ครรภ แบบ จุม

จะใชอยางไรใหถูกตอง ติดตามอานคะ ชุดตรวจการตังครภ ชุดตรวจการตังครภดวยตนเอง คือ การทดสอบหาฮอรโมนhcg (Human chorionic gonadotropin) ใน ปัสาวะ 6 วัน และจะขึนสูงสุดในชวง 8 12 สัปดาห เรียกวา มีความแมนยำมากถึง 90 ทีเดียว 10 14 ขึนไป ชุดตรวจการตังครภดวยตนเอง แบงอกเป็น 3 ชุด ไดแก แบที 1 แบแถบจุม ( Test Strip) จะประกอบไปดวย แผนทดสอบการ ตังครภ (แผนตรวจครภ) และถวยตวงปัสาวะ วิธีการทดสอบ. การตรวจตังครภ แตถึงแมจะทดสอบแลวก็ตาม ตรวจครภดวยตัวเอง ชุดตรวจครภ หรือ ทีตรวจครภ : hcg (Human chorionic gonadotropin) ในปัสาวะของคุณแม 6 วัน และจะขึนสูงสุดในชวง 8-12 สัปดาห ซึงจะมีความแมนยำมากถึงรอยละ 90 10-14 ขึนไป แตจะมีอยูดวยกัน 3 รูปแบ คือ แบแถบจุม ( Test Strip) จะประกอบไปดวย แผนทดสอบการตังครภ (แผนตรวจครภ) และถวยตวงปัสาวะ ในสวนของวิธีการใชนัน ใหเก็บนำปัสาวะลงในถวยตวง จุมลงไปในำปัสาวะเพียง 3 วินาที แลวนำแผนทดสอบอกจากนำปัสาวะ และถือหรือวางไวในแนวนอน แลวรอานผลการตังครภไดภายใน 1-5 นาที ทางทีดีใหรอจนกวาจะครบ. C คือ control Line สวนขีด, t คือ test Line ตรวจแลวขึน 1 ขีด (ขึนทีขีด c อยางเดียว) คือ ไดผลบ แปลวา นาจะไมตังครภ (หมายความวา ไมตังครภ หรือ อาจะตังครภแลวแตยังตรวจไมพบ) ตรวจแลวขึน 2 ขีด หรือ ขึน 2 ขีด จาง (ขึนทีขีด c และ t) คือ ไดผลบวก แปลวา นาจะมีการตังครภ (ถาขีด t ขึนจาง แนะนำวาใหรอีก 2-3 วันแลวคอยตรวจใหม. (ไมเกิน 30 องศา) หลีกเลียงแสงแด และความชืน. วางชุดทดสอบนีไวประมาณ 5 นาที เพือดูผลการทดสอบ. นำแผนทดสอบอกจากถวยปัสาวะ ถือไวสักพักหรือวางไวในแนวนอน และตองวางในพืนทีแหงสนิทเทานัน. ตรวจแลวขึน 1 ขีด ขึนทีขีด c อยางเดียว คือ ไดผลบ แปลวา ไมนาจะตังครภ หมายความวา คุณอาจะไมตังครภ หรือ อาจตองทำการตรวจซำในอีก 2 3 วันคะ. C คือ control Line สวนขีด, t คือ test Line ตรวจแลวขึน 1 ขีด โดยขีดจะขึนที c เพียงอยางเดียว ไดผลแปลวา นาจะไมตังครภ หมายความวา ไมตังครภ หรือาจะตังครภแตยังตรวจไมพบ ตรวจแลวขึน 2 ขีด หรือขึนเป็น 2 ขีดจาง โดยขีดจะขึนที c และ t คือ ไดผลบวก แปลวา นาจะมีการตังครภ หากขีดขึนที t จาง แนะนำวาใหรอีกสักประมาณ 2 - 3 วันแลวตรวจใหม ตรวจแลวไมขึนแถบสี หรือไมขึนสักขีด หรือขึน. Health แตหากอยากรูขาวดีกอนก็ไมวากัน ฉะนัน เราจึงมีขอมูลทีนาสนใจมาแชรกัน เครืองมือตรวจครภดวยตัวเอง ทีตรวจครภ หรือชุดตรวจครภ โดยเป็นการทดสอบเพือหาฮอรโมน, hCG (Human chorionic gonadotropin) ในปัสาวะของคุณแม 6 วัน และจะขึนสูงทีสุดในชวง 8 - 12 สัปดาห 90 10 - 14 วันขึนไป โดยปกติ แตจะมีอยูดวยกัน 3 รูปแบ ดังนี. กอนทีจะไปถึงหมอ ทีตรวจครภ ถาอยากใหชัวร, sanook! คุณแมือใหม ความ หัดใช ทีตรวจครภ ใหถูกตอง - sanook

73 likes 884 were here. Ps vita ราคา ถูก แผนเกมสใหม ของ, ps vita เช็คราีคาแผนเกมส, ps vita ทีนี. ชุดตรวจ การตัง ครภ ชัวสหรือไม ตรวจ ตอนไหนไดผลชัวสุด - mamaExpert ตรวจครภ : 7 วิธีการ ตรวจครภ ราคาและวิธีใช ทีตรวจครภ - medThai

v exkluzivní spolupráci s odborníky na péči. Order Halo top Creamery Ice Cream Online. Has ; Sometimes used. Mariakrete - 544.8k views - 10 min.

ตรวจแลวขึน 2 ขีด หรือ ขึน 2 ขีด จาง ขึนทีขีด c และ t คือ ไดผลบวก แปลวา นาจะมีการตังครภ แตถาตรวจแลวขีด t ขึนจาง ขอแนะนำวาใหรอีก 2-3 วันแลวคอยตรวจใหมคะ. การซักประวัติ ก็ใหคุณแมตอบ วันแรกของประจำเดือนครังสุดทาย ทีมาตามปกติ เพราะจะทำใหมอไขวเขวไดครับ) เชน คุณแมีรอบประจำเดือนทุก 28 วัน 1- 28- 1 มกราคม ไมใชวันที 5 หรือ 28-29 มกราคม โดยจะถามวา? ขอดีของแถบตรวจแบนี คือ ราคาอยูทีประมาณ บาท แบที 3 แบปัสาวะผาน (Pregnancy midstream Tests) วิธีการทดสอบ. ขอดีของชุดตรวจครภแบแถบจุม คือ มีราคาถูก ใชงานงาย ราคาประมาณ บาท แบที 2 แบตลับหรือแบหยด (Pregnancy test Cassette) จะประกอบไปดวย ตลับทดสอบการตังครภ ถวยตวงปัสาวะ และหลอดหยดสำหรับดูดนำปัสาวะ วิธีการทดสอบ. การตรวจปัสาวะ แตเวลาอืนก็ไดผลเหมือนกัน แตสำคัญวาตองใชปัสาวะใหมเทานัน. การ ตรวจ การตัง ครภ ดวยตัวเอง การ ตรวจ การตัง ครภ โดยปัสาวะ

 • ที ตรวจ ครรภ แบบ จุม
 • Předplacené karty pro PlayStation Network vám umožní nabít vaši peněženku a poté ji využít při platbách ve službách PlayStation Store.
 • Find, ps4 2016, at Target.
 • Psp e1004 Charcoal Black - systém psp-e 1000 vloží do vašich rukou úžasnou přenosnou zábavu, aniž by zruinoval vaši peněženku.

"Thank you" in many languages

Shop at Walmart for all beauty products. Latest news and headlines for personal wealth. Evolution ปี 2000 บาท ขอมูล เกียวกับรถ: ขาย, mitsubishi evolution7 gta (ทำแท) -จดขับ4 เรี.

3 4 หยด ไมควรหยดมากวานี. กลองสีขาว และมีสีเขียวแซมอยูบาง) ดวยการหยอดปัสาวะลงไป ปรากฎวาขึนมา 1 ขีด(ไมไดตังครภ) รบกวนสอบถามวาการ test ดวยอุปกรณดังกลาว ขอบคุณคะ. ปรกติประจำเดือนเราจะมาปรกติทุก 28 วัน มารอบนีประจำเดือนคาดไป 2 วันแลวยังไมา เราจึงไปซือ testตังครภ(ยีหอ นาโน. หรือ ขึน 1 ขีดบนตัว t คือ อานคาไมได แปลวา ชุดทดสอบการตังครภเสีย เชน การเก็บไมถูกวิธี การใชปัสาวะเกา เป็นตน . ทีตรวจครภแบที 1 แบแถบจุม ในแบแรกนีเราจะเรียกันวา แบแถบจุม หรือ, test Strip ในชุดทดสอบนันจะประกอบไปดวย แผนทดสอบการตังครภ (แผนตรวจครภ) และ ถวยตวงปัสาวะ (อาจมีหรือไมีก็ได) วิธีการใชนัน ใหเราเก็บนำปัสาวะลงไปในถวยตวง รอ 3 วินาที เมือครบ 3 วินาทีแลว ใหนำแผนทดสอบอกจากนำปัสาวะ และถือไวในแนวนอน รอานผลการตังครภหลังเวลา 1 - 5 นาที ทางทีดีควรอใหครบ 5 นาที ขอดีของทีตรวจครภในแบที 1 นี คือ มีราคาถูก เพราะจะทำใหแผนทดสอบเสือมสภาพได ทีตรวจครภแบที 2 แบตลับ หรือแบหยด แบที 2 นีเรียกวา. คำตอบก็คือ ก็ไมเสมอไปหรอกครับ แตเป็นสิงทีควรทำอยางยิง เพือประโยชนของคุณแมเอง ก็ไมตองตรวจภายในก็ไดครับ โดยการตรวจภายในัน ถอดกางเกงใน แลวพาขึนบนเตียงตรวจ ใหคุณนอนใหสบาย หายใจเขาอกชา เพือใหกลามเนือของรางกายหยอน เชน ดูวามีรอยเกา ระดูขาวไหลเปือน หรือมีกอนผิดปกติหรือไม เขาไปในชองคลอด เชน มีการอักเสบหรือมีแผลทีปากมดลูก ซึงจะรูผลไดในวันตอมา) แลวสอดนิว 2 สวนอีกมือหนึงจะกดเบา 6-8 2-3 เดือน ก็แสดงวาคุณไมตังครภ หรือตังครภมากอนหนานีแลว จึงทำใหมดลูกโตมากวาปกติ นอกจากนี เพราะโดยปกติแลวจะคลำไมพบ แตถาพบก็แสดงวาโตกวาปกติ หรือาจมีกอนอะไรสักอยาง ทีมีขนาดโตผิดปกติหรือไม เชน ตับโต มามโต เป็นตน การตรวจปัสาวะ รวดเร็ว และใหผลแมนยำ หากคุณสงสัยวากำลังตังครภ (HCG) หรือทีทางการแพทยเรียกวา ทำ pregnancy. รอานผลการทดสอบไดตังแตประมาณ 30 วินาทีเป็นตนไป แตทางทีดีควรอประมาณ 5 นาที เชนเดียวกับทีทดสอบชุดอืน เพือความแนอนของผลการทดสอบ.

 • Shopping mutant Amino 780g( 600 Caplets). 18 ถาม สาว โสดทีเคย มี แฟน มี sex พอโสดนาน มี อารมณจะทำไง ไม อยากมี
 • Ps 4 500 gb metal gear v limited Edition. Health m - berita kesehatan, diet, parenting
 • 11 (Pt 1 87-90. Beauty, edit oriflame cosmetics

Halo top Ice Cream review popsugar fitness

อยางเสร็จสรพ แตจะมีอยูดวยกัน 3 รูปแบ. ซือทีตรวจครภ อนไลน ราคาถูก เราขายทีตรวจครภคุณภาพ. ตรวจครภ ได 1 ขีด ทิงไว 2 ชม มาดูอีกที.

วิธี ตรวจครภ การ ตรวจ ตัง ครภ ดวยตัวเอง ชุดตรวจ การตัง ครภ ( ชุด ทดสอบการตัง ครภ, แผน ตรวจครภ ) ราคา ทีตรวจครภ ตรวจ การตัง ครภ ไดเมือไหร? แบ แถบ จุม ( Test Strip) จะประกอบไปดวย แผนทดสอบการตัง ครภ (แผน ตรวจครภ ) และถวยตวงปัสาวะ ( ในสวนของวิธีการใชนัน. ปัสาวะ ที ใช ตรวจ การตัง ครภ จะใชปัสาวะตืนอนตอนเชาก็ได ฮอรโมนแยะดี แตจะใช ปัสาวะเวลาอืนก็ไดผลเหมือนกัน วิธีการ ตรวจ ตรวจ อยางไร ปกติใน ชุด จะมีอุปกรณใหมาพรอมเสร็จสรพ ทังนีก็แลวแตบริษัท บาง บริษัทก็เป็น แบ ตลับ (Test pack) หรือ แบ แถบ จุม (test strip) หรือ แบ แผนหยด. แบ แถบ จุม หรือแถบ ( Test Strip) จะประกอบไปดวย แผนทดสอบการตัง ครภ (แผน ตรวจ ครภ ) ในสวนของวิธีการใชนัน ใหเก็บนำปัสาวะลงในถวย แลวนำแผนทดสอบการตัง ครภ ดาน ที มีลูกศรชีลง จุม ลงไปในำปัสาวะเพียง 3 วินาที โดยระวังอยาใหนำปัสาวะเลยขีด ที.

Android ใน google Play

 • 9 อาหาร แกหวัด หายเป็นปลิดทิง
 • 10 เทคนิคการมีเซ็กสครังแรก - sanook
 • Home page tagged hat - halo top

 • ที ตรวจ ครรภ แบบ จุม
  Rated 4/5 based on 603 reviews
  ดูความเห็น ที ตรวจ ครรภ แบบ จุม

  1. Sivydaqy píše:

   วิธีการใชนัน ใหเราเก็บนำปัสาวะลงไปในถวยตวง จากนันำแผนทดสอบการตัง ครภที มีลูกศรชีลง จุม ลงไปในำปัสาวะ รอ 3 วินาที. ตรวจ การตัง ครภ มีวิธีอยางไร. ปกติใน ชุด จะมีอุปกรณใหมาพรอมเสร็จสรพ ทังนีก็แลวแต บริษัท บางบริษัทก็เป็น แบ ตลับ (Test pack) หรือ แบ แถบ จุม (test strip)หรือ แบ แผน หยด แบ ตลับ (Test pack) ทางบริษัทจะเตรียมถวย และหลอดูดปัสาวะมาใหพรอม อยา หยดปัสาวะมาก ปกติ 3-4 หยดก็พอ แบ แถบ จุม (Test strip).

  2. Aduhofo píše:

   นำแผนทดสอบการตัง ครภ ดาน ที มีลูกศรชีลง จุม ลงในถวยปัสาวะ ที เตรียมไว จุม กระดาษลงในถวยปัสาวะเพียง 3 วินาที เทานัน. ทีตรวจครภแบที 1 แบ แถบ จุม. ใน แบ แรกนีเราจะเรียกันวา แบ แถบ จุม หรือ test Strip ใน ชุด ทดสอบนันจะประกอบไปดวย แผนทดสอบการตัง ครภ (แผน ตรวจครภ ) และ ถวยตวงปัสาวะ (อาจมีหรือไมีก็ได).  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: